Tožba, vložena 22. maja 2017 – Niemelä in drugi/ECB

(Zadeva T-321/17)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Tožeče stranke: Heikki Niemelä (Ohain, Belgija), Mika Lehto (Espoo, Finska), Nemea plc (St. Julians, Malta), Nevestor SA (Ohain) in Nemea Bank plc (St. Julians) (zastopnik: A. Meriläinen, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska centralna banka

Predlogi

Tožeče stranke Splošnemu sodišču predlagajo, naj:

Sklep Evropske centralne banke ECB/SSM/2017– 213800JENPXTUY75VS0/1 WHD-2017-0003 z dne 23. marca 2017 o odvzemu dovoljenja banki Nemea Bank plc (v nadaljevanju: nadzorovani subjekt) kot kreditni instituciji razglasi za ničen;

podredno, sklep ECB spremeni tako, da se njegova izvršitev odloži zaradi nepopravljive škode, ki bi s takojšnjo in neprekinjeno uporabo tega sklepa verjetno nastala deležnikom nadzorovanega subjekta, zlasti vlagateljem, zaposlenim in delničarjem banke, in neposrednim/posrednim deležnikom nadzorovanega subjekta omogoči ali drugače od njih zahteva, da vložke v banki odsvojijo v razumnem roku, ki bi se določil;

toženi stranki naloži, da tožečim strankam za škodo, ki jim je nastala zaradi navedenega sklepa, plača odškodnino v znesku 10 milijonov EUR z zakonitimi obrestmi od 23. marca 2017;

toženi stranki naloži plačilo vseh stroškov in izdatkov, nastalih v obravnavanem primeru.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeče stranke v utemeljitev tožbe navajajo pet tožbenih razlogov.

Prvi tožbeni razlog: nepravilna navedba zadevnega dejanskega stanja v obrazložitvi in/ali nezadostna obrazložitev

ECB naj zaradi pritožbenih postopkov, ki so v teku po nacionalnem pravu, ne bi mogla sprejeti izčrpno obrazloženega sklepa.

Drugi tožbeni razlog: očitna napaka ECB pri presoji

ECB naj bi naredila napako, ker se je oprla na direktive Malta Financial Services Authority (malteški organ za finančne storitve) kot dokončne in sklepčne, čeprav o njihovi potrditvi, razglasitvi ničnosti ali spremembi odloča Financial Services Tribunal (sodišče za finančne storitve, Malta). Vsekakor naj bi ECB napačno menila, da je treba odvzemu dovoljenja nadzorovanemu subjektu dati prednost pred prisilno prodajo banke in da je malo verjetno, da bi se možnost s prodajo realizirala.

Tretji tožbeni razlog: napačna uporaba prava v izpodbijanem sklepu

ECB naj ne bi bila pristojna za sprejetje izpodbijanega sklepa, ker je za odvzem dovoljenja, izdanega nadzorovanemu subjektu kot kreditni instituciji, pristojen Malta Financial Services Authority (malteški organ za finančne storitve), in ne ECB. Sklep ECB naj bi bil sprejet ultra vires in v nasprotju s pravico tožečih strank do pritožbe po nacionalnem pravu ter njihovo pravico do učinkovitega pravnega sredstva in poštenega sojenja po pravu Unije.

Četrti tožbeni razlog: zloraba pooblastil ECB

ECB naj bi, tudi če bi imela sporno pristojnost, zlorabila svoja pooblastila tako, da je nadzorovanemu subjektu in preostalim tožečim strankam odvzela pravico do pritožbe po nacionalnem pravu.

Peti tožbeni razlog: neskladnost Sklepa ECB s pravom Unije zaradi nespoštovanja načela sorazmernosti

V obravnavanem primeru naj bi bilo treba zaradi načela sorazmernosti izključiti odvzem dovoljena nadzorovanemu subjektu. Ob upoštevanju okoliščin naj bi s prodajo banke nadzorovanemu subjektu nastalo manj škode in ta ne bi nastala vlagateljem, zaposlenim in delničarjem nadzorovanega subjekta.

____________