Απόφαση του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης (τρίτο τμήμα) της 1ης Ιουλίου 2010 - Časta κατά Επιτροπής

(Υπόθεση F-40/09)1

(Υπαλληλική υπόθεση - Γενικός διαγωνισμός - Αποκλεισμός από την προφορική δοκιμασία - Αίτηση επανεξετάσεως - Υποχρέωση αιτιολογήσεως - Απαιτούμενη επαγγελματική πείρα - Καθυστερημένη κατάθεση βεβαιώσεως - Αρχή της ίσης μεταχειρίσεως - Προσφυγή ακυρώσεως - Αγωγή αποζημιώσεως)

Γλώσσα διαδικασίας: η τσεχική

Διάδικοι

Προσφεύγων-ενάγων: Radek Časta (Βρυξέλλες, Βέλγιο) (εκπρόσωπος: L. Tahotná, δικηγόρος)

Καθής: Ευρωπαϊκή Επιτροπή (εκπρόσωποι: B. Eggers και M. L. Jelínek)

Αντικείμενο

Αφενός, αίτηση ακυρώσεως της αποφάσεως της Υπηρεσίας Επιλογής Προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EPSO) περί αποκλεισμού του προσφεύγοντος-ενάγοντος από τις προφορικές εξετάσεις του γενικού διαγωνισμού EPSO/AD/107/07-LAW με την αιτιολογία ότι δεν πληρούσε την προϋπόθεση τριετούς πείρας σε θέση ανωτέρου στελέχους και, αφετέρου, αίτημα να υποχρεωθεί η καθής να καταβάλει στον προσφεύγοντα-ενάγοντα αποζημίωση και χρηματική ικανοποίηση για υλική ζημία και ηθική βλάβη.

Διατακτικό

Το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης αποφασίζει:

Απορρίπτει την προσφυγή.

Καταδικάζει τον R. Časta στο σύνολο των δικαστικών εξόδων.

____________

1 - EE C 153 της 4.7.2009, σ. 51.