Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Korkein hallinto-oikeus (Fínsko) 27. apríla 2021 – A

(vec C-270/21)

Jazyk konania: fínčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Korkein hallinto-oikeus

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Odvolateľ: A

Ďalší účastník konania: Opetushallitus

Prejudiciálne otázky

1.    Má sa článok 3 ods. 1 písm. a) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES zo 7. septembra 2005 o uznávaní odborných kvalifikácií (ďalej len „smernica o uznávaní kvalifikácií“) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/55/EÚ z 20. novembra 20131 vykladať v tom zmysle, že za regulované povolanie sa má považovať povolanie, v prípade ktorého na jednej strane požiadavky spôsobilosti sú stanovené nariadením vydaným ministrom školstva členského štátu, obsah pedagogických kompetencií vyžadovaných od učiteľa v materskej škole je upravený v profesijnom štandarde a členský štát nechal povolanie učiteľa v materskej škole zaradiť do databázy regulovaných povolaní zriadenej pri Komisii, ale v prípade ktorého na druhej strane podľa slovného znenia nariadenia týkajúceho sa požiadaviek spôsobilosti je pri posudzovaní splnenia požiadaviek spôsobilosti, najmä vo vzťahu k požiadavke pedagogickej kompetencie, zamestnávateľovi priznaný priestor na voľnú úvahu a spôsob preukázania existencie pedagogickej kompetencie nie je upravený ani v predmetnom nariadení, ani v iných zákonoch, nariadeniach alebo správnych predpisoch?

2.    V prípade kladnej odpovede na prvú otázku: Možno osvedčenie udelené príslušným orgánom členského štátu pôvodu, ktoré sa týka odbornej kvalifikácie a ktorého získanie je podmienené praxou v predmetnom povolaní, považovať za osvedčenie o odbornej spôsobilosti alebo iný doklad o formálnej kvalifikácii v zmysle článku 13 ods. 1 smernice o uznávaní kvalifikácií, ak odborná prax predstavujúca základ pre udelenie tohto osvedčenia pochádza z členského štátu pôvodu z obdobia, keď bol tento štát sovietskou socialistickou republikou, ako aj z hostiteľského členského štátu, nie však z členského štátu pôvodu z obdobia po obnovení jeho samostatnosti?

3.    Má sa článok 3 ods. 3 smernice o uznávaní kvalifikácií vykladať v tom zmysle, že odborná kvalifikácia, ktorá sa zakladá na vzdelaní, ktoré bolo získané v zariadení odborného vzdelávania nachádzajúcom sa na geografickom území členského štátu v čase, keď tento štát nebol samostatným štátom, ale ako sovietska socialistická republika, a na odbornej praxi, ktorá bola na základe tohto vzdelania nadobudnutá v predmetnej sovietskej socialistickej republike pred obnovením samostatnosti členského štátu, sa má považovať za odbornú kvalifikáciu získanú v tretej krajine, takže uplatnenie tejto odbornej kvalifikácie vyžaduje ďalšie tri roky odbornej praxe v členskom štáte pôvodu z obdobia po obnovení jeho samostatnosti?

____________

1 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/55/EÚ z 20. novembra 2013, ktorou sa mení smernica 2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácií a nariadenie (EÚ) č. 1024/2012 o administratívnej spolupráci prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu (nariadenie o IMI) (Ú. v. EÚ L 354, 2013, s. 132).