Vispārējās tiesas 2018. gada 15. novembra spriedums – Sigma Alimentos Exterior/Komisija

(Lieta T-239/11) 1

(Valsts atbalsts – Tiesību normas par uzņēmumu ienākuma nodokli, kurās uzņēmumiem rezidentiem nodokļu vajadzībām Spānijā ir atļauts norakstīt nemateriālās vērtības, kas rodas no kapitāla daļu iegādes sabiedrībās, kuras ir rezidentes nodokļu vajadzībām ārvalstīs – Lēmums, ar ko atbalsts ir atzīts par nesaderīgu ar iekšējo tirgu un ir uzdots to atgūt – Valsts atbalsta jēdziens – Selektīvums – Atsauces sistēma – Atkāpe – Atšķirīga attieksme – Atšķirīgas attieksmes attaisnojums

Tiesvedības valoda – spāņu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Sigma Alimentos Exterior, SL (Madride, Spānija) (pārstāvji: sākotnēji A. Morillo Méndez un M. Ferre Navarrete, pēc tam A. Morillo Méndez, J. Igual Gorgonio un C. Cañizares Pacheco, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji: sākotnēji R. Lyal, C. Urraca Caviedes un P. Němečková, pēc tam R. Lyal un C. Urraca Caviedes)

Priekšmets

Prasība, kas ir pamatota ar LESD 263. pantu un ar ko tiek lūgts atcelt 1. panta 1. punktu un 4. pantu Komisijas Lēmumā 2011/282/ES (2011. gada 12. janvāris) par finanšu nemateriālās vērtības amortizāciju nodokļu vajadzībām saistībā ar līdzdalības iegādi ārvalstīs Nr. C 45/07 (ex NN 51/07, ex CP 9/07), ko īstenojusi Spānija (OV 2011, L 135, 1. lpp.).

Rezolutīvā daļa

Prasību noraidīt.

Sigma Alimentos Exterior, SL sedz savus, kā arī atlīdzina Eiropas Komisijas tiesāšanās izdevumus.

____________

1     OV C 204, 9.7.2011.