Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως, την οποία υπέβαλετο Tribunale di Milano (Ιταλία) στις 26 Ιουλίου 2012 -Nintendo Co., Ltd κ.λπ. κατά PC Box Srl και 9Net Srl

(Υπόθεση C-355/12)

Γλώσσα διαδικασίας: η ιταλική

Αιτούν δικαστήριο

Tribunale di Milano

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Ενάγουσες: Nintendo Co., Ltd, Nintendo of America Inc., Nintendo of Europe GmbH

Εναγόμενες: PC Box Srl, 9Net Srl

Προδικαστικά ερωτήματα

Έχει το άρθρο 6 της οδηγίας 2001/29/EΚ , ερμηνευόμενο σε συνδυασμό με την τεσσαρακοστή όγδοη αιτιολογική σκέψη της ίδιας οδηγίας, την έννοια ότι η εφαρμογή τεχνολογικών μέτρων προστασίας αφορώντων έργα ή αντικείμενα προστατευόμενα δυνάμει του δικαιώματος του δημιουργού δύναται να επεκταθεί και σε σύστημα το οποίο κατασκευάζει και εμπορεύεται επιχείρηση και στο hardware του οποίου έχει εγκατασταθεί συσκευή δυνάμενη να λειτουργήσει, εφόσον το προστατευόμενο έργο (βιντεοπαιχνίδι παραγόμενο από την εν λόγω επιχείρηση αλλά και από τρίτους, δικαιούχους των προστατευόμενων έργων) ενσωματώνεται σε χωριστό υπόθεμα, με την ενεργοποίηση ενός κωδικού αναγνωρίσεως, ελλείψει του οποίου είναι αδύνατη η οπτική προβολή και η χρήση του εν λόγω έργου εντός του συγκεκριμένου συστήματος, οπότε πρόκειται για συσκευή εφοδιασμένη με μηχανισμό αποκλείοντα τη διαδραστικότητά της σε σχέση με άλλες συσκευές και άλλα προϊόντα τρίτων επιχειρήσεων;

Έχει το άρθρο 6 της οδηγίας 2001/29/EΚ, ερμηνευόμενο σε συνδυασμό με την τεσσαρακοστή όγδοη αιτιολογική σκέψη της ίδιας οδηγίας, την έννοια ότι, αν και εφόσον απαιτείται να εκτιμηθεί κατά πόσον η χρήση ενός προϊόντος ή ενός συστατικού στοιχείου προοριζόμενου για την εξουδετέρωση τεχνολογικού μέτρου προστασίας κατισχύει άλλων σκοπών ή χρήσεων εμπορικής σημασίας, ο εθνικός δικαστής καλείται να λάβει υπόψη κριτήρια αξιολογήσεως δίδοντα έμφαση στην ιδιαίτερη χρήση για την οποία ο κάτοχος των δικαιωμάτων προορίζει το ενσωματωμένο στο προστατευόμενο έργο προϊόν ή διαζευκτικώς ή σωρευτικώς ποσοτικά κριτήρια καλύπτοντα όλο το φάσμα των αντιπαραβαλλόμενων χρήσεων ή ποιοτικά κριτήρια αναγόμενα στη φύση και στη σπουδαιότητα των εν λόγω χρήσεων;

____________

1 - ΕΕ L 167, σ. 10.