Sprawa C‑428/11

Purely Creative Ltd i in.

przeciwko

Office of Fair Trading

[wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym
złożony przez Court of Appeal

(England & Wales) (Civil Division)]

Dyrektywa 2005/29/WE – Nieuczciwe praktyki handlowe – Praktyka polegająca na informowaniu konsumenta o wygranej i żądaniu od niego dodatkowych opłat w celu otrzymania nagrody

Streszczenie – wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 18 października 2012 r.

Ochrona konsumentów – Nieuczciwe praktyki handlowe stosowane przez przedsiębiorstwa wobec konsumentów – Dyrektywa 2005/29 – Agresywna praktyka handlowa polegająca na informowaniu konsumenta o wygraniu nagrody i zobowiązująca go do poniesienia kosztów w celu otrzymania tej nagrody – Praktyka handlowa uznawana za nieuczciwą w każdych okolicznościach – Obowiązek podania konsumentowi jasnej i odpowiedniej informacji o wygranej nagrodzie – Ocena przez sąd krajowy – Kryteria

(dyrektywa 2005/29 Parlamentu Europejskiego i Rady, motywy 18, 19, art. 5 ust. 2 lit. b), załącznik I, pkt 31)

Punkt 31 tiret drugie załącznika I do dyrektywy 2005/29 dotyczącej nieuczciwych praktyk handlowych stosowanych przez przedsiębiorstwa wobec konsumentów na rynku wewnętrznym oraz zmieniającej dyrektywy 84/450, 97/7, 98/27 i 2002/65 oraz rozporządzenie nr 2006/2004 należy interpretować w ten sposób, że zakazuje on agresywnych praktyk handlowych, w ramach których przedsiębiorstwa stwarzają fałszywe wrażenie, iż konsument wygrał nagrodę, podczas gdy dokonanie czynności związanych z jej otrzymaniem, jak zasięgnięcie informacji o charakterze nagrody czy wejście w jej posiadanie, wiąże się dla konsumenta z koniecznością zapłaty określonej kwoty pieniędzy lub poniesienia jakichkolwiek kosztów.

Jest bez znaczenia, że koszt nałożony na konsumenta, na przykład koszt znaczka pocztowego, jest nieistotny w stosunku do wartości nagrody oraz że nie przynosi żadnego dochodu przedsiębiorstwu.

Jest również bez znaczenia, że czynności związanych z otrzymaniem nagrody można dokonać na kilka sposobów zaproponowanych konsumentowi przez przedsiębiorstwo, z których co najmniej jeden jest bezpłatny, jeżeli jeden lub kilka z zaproponowanych konsumentowi sposobów wymaga od konsumenta poniesienia kosztów w celu uzyskania informacji o charakterze nagrody lub możliwościach jej otrzymania.

Zadaniem sądów krajowych jest dokonanie oceny informacji podanych konsumentom w świetle motywów 18 i 19 dyrektywy o nieuczciwych praktykach handlowych oraz jej art. 5 ust. 2 lit. b), to jest pod kątem jasności i zrozumiałości tych informacji dla konsumentów, do których praktyka jest skierowana.

(por. pkt 57; sentencja)