Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 11 december 2012 – Vienne / Parlement

(Zaak F-97/11)1

(Openbare dienst – Financiële regeling – Gezinstoelagen – Kostwinnerstoelage – Beëindiging van recht op kostwinnerstoelage – Ontbinding van huwelijk)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Philippe Vienne (Moutfort, Luxemburg) (vertegenwoordigers: P. Nelissen Grade en G. Leblanc, advocaten)

Verwerende partij: Europees Parlement (vertegenwoordigers: M. Ecker en S. Alves, gemachtigden)

Voorwerp

Openbare dienst – Nietigverklaring van het besluit van het Parlement betreffende de datum van inwerkingtreding van de wijziging van burgerlijke staat die in aanmerking moet worden genomen voor de intrekking van de kostwinnerstoelage na het civiele vonnis waarbij verzoekers echtscheiding is uitgesproken

Dictum

Het beroep wordt verworpen.

Vienne draagt zijn eigen kosten en wordt verwezen in de kosten van het Europees Parlement.

____________

____________

1 PB C 347 van 26/11/11, blz. 47.