Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 11 grudnia 2012 r. – Vienne przeciwko Parlamentowi

(Sprawa F-97/11)1

(Służba publiczna – Uposażenie – Dodatki rodzinne – Dodatek na gospodarstwo domowe – Ustanie prawa do dodatku na gospodarstwo domowe – Rozwiązanie małżeństwa)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Philippe Vienne (Moutfort, Luksemburg) (przedstawiciele: adwokaci P. Nelissen Grade i G. Leblanc)

Strona pozwana: Parlament Europejski (przedstawiciele: M. Ecker i S. Alves, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Służba publiczna – Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji Parlamentu w sprawie daty wejścia w życie zmiany stanu cywilnego, jaką należy uwzględnić w odniesieniu do uchylenia dodatku na gospodarstwo domowe, wskutek wyroku sądu cywilnego orzekającego rozwód skarżącego.Sentencja wyrokuSkarga zostaje w części odrzucona, a w części oddalona.Philippe Vienne pokrywa własne koszty i zostaje obciążony kosztami poniesionymi przez Parlament Europejski.