2021 m. birželio 3 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija / Slovakijos Respublika

(Byla C-342/21)

Proceso kalba: slovakų

Šalys

Ieškovė: Europos Komisija, atstovaujama M. Noll-Ehlers, R. Lindenthal

Atsakovė: Slovakijos Respublika

Ieškovės reikalavimai

Konstatuoti, kad Slovakijos Respublika neįvykdė įsipareigojimų pagal 2008 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/50/EB dėl aplinkos oro kokybės ir švaresnio oro Europoje1 13 straipsnio 1 dalį, siejamą su XI priedu, nes nuo 2005 m., nes sistemingai ir nuolat buvo viršijama dienos ribinė kietųjų dalelių KD10 vertė šiose zonose: SKBB01 (Banska Bystrica regionas, Slovakija) (išskyrus 2016 metus) ir SKKO0.1 (Košicės aglomeracija, Slovakija) (išskyrus 2009, 2015 ir 2016 metus),

konstatuoti, kad oro kokybės planuose nenumačiusi atitinkamų priemonių, kad šios vertės SKBB01 regione (Banska Bystrica, Slovakija), SKKO0.1 aglomeracijoje (Košicė, Slovakija) ir SKKO02 regione (Košicės regionas, Slovakija) būtų viršijamos kuo trumpesnį laikotarpį, Slovakijos Respublika neįvykdė įsipareigojimų pagal Direktyvos 2008/50/EB 23 straipsnio 1 dalies antrą pastraipą, siejamą su XV priedu,

priteisti iš Slovakijos Respublikos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Direktyvoje 2008/50/EB apibrėžta leistina kietųjų dalelių KD10 koncentracijos dienos vertė (50 μg/m³). Dienos vertė negali būti viršijama daugiau kaip 35 kartus per kalendorinius metus. Slovakijos Respublika sistemingai ir nuolat pažeidinėjo Direktyvos 2008/50/EB 13 straipsnio 1 dalį Banska Bystrica regione ir Košicės aglomeracijoje, kaip matyti iš įvairių ataskaitų dėl oro kokybės, kurias Slovakijos Respublika pateikė pagal nurodytos direktyvos 27 straipsnį.

Be to, Direktyvos 2008/50/EB 23 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kai tam tikrose zonose arba aglomeracijose teršalų lygis aplinkos ore kiekvienu atveju viršija ribinę arba siektiną vertę bei atitinkamą leistiną nukrypimo dydį, valstybės narės užtikrina, kad toms zonoms ir aglomeracijoms būtų parengti oro kokybės planai, kad būtų pasiektos atitinkamos XI priede nustatytos ribinės vertės arba siektinos vertės. Jeigu viršijamos tos ribinės vertės, kurių pasiekimo terminas jau baigėsi, oro kokybės planuose išdėstomos atitinkamos priemonės, kad šios vertės būtų viršijamos kuo trumpesnį laikotarpį. Komisija teigia, kad Slovakijos Respublika neįvykdė pareigos parengti oro kokybės planus viršijus leistinas ribines vertes Banska Bystricos regione, Košicės regione ir Košicės aglomeracijoje, kuriuose būtų išdėstytos atitinkamos priemonės, kad šios vertės būtų viršijamos kuo trumpesnį laikotarpį. Tačiau pažeidimas kyla jau vien dėl to, kad nurodytuose dviejuose regionuose ir vienoje aglomeracijoje Slovakijos Respublika sistemingai ir nuolat pažeidinėjo direktyvos 13 straipsnio 1 dalį, nes viršydavo dienos ribinė KD10 vertė. Be to, direktyvos 23 straipsnio 1 dalies pažeidimas taip pat kilo dėl netinkamų oro kokybės planų, nepakankamos oro kokybės strategijos, papildomų priemonių nebuvimo ir Slovakijos teisės aktų trūkumų.

____________

1 OL L 152, 2008, p. 1.