Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Derde kamer) van 5 december 2012 - Bourtembourg / Commissie

(Zaak F-6/12)

(Openbare dienst - Ambtenaren - Ontheemdingstoelage - Begrip gewone verblijfplaats - Permanente of gewone centrum van belangen - Tijdelijk verblijf voor studie - Plaats van uitoefening van beroepsactiviteit - Arbeidsverhouding voor bepaalde tijd)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Julien Bourtembourg (Brussel, België) (vertegenwoordiger: C. Dony, advocaat)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: D. Martin en V. Joris, gemachtigden)

Voorwerp

Verzoek om nietigverklaring van het besluit van de Commissie houdende weigering om verzoeker de ontheemdingstoelage toe te kennen

Dictum

Het besluit van de Europese Commissie van 24 mei 2011 houdende weigering om Bourtembourg de ontheemdingstoelage toe te kennen wordt nietig verklaard.

De Europese Commissie draagt haar eigen kosten en wordt verwezen in de kosten van Bourtembourg.

____________

1 - PB C 184 van 23.6.12, blz. 22.