Kasační opravný prostředek podaný dne 18. prosince 2020 Casino, Guichard-Perrachon a Achats Marchandises Casino proti rozsudku Tribunálu (devátého rozšířeného senátu) vydanému dne 5. října 2020 ve věci T-249/17, Casino, Guichard-Perrachon a AMC v. Komise

(Věc C-690/20 P)

Jednací jazyk: francouzština

Účastnice řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Casino, Guichard-Perrachon a Achats Marchandises Casino (zástupci: O. de Juvigny, A. Sunderland, I. Simic, G. Aubron, avocats)

Další účastnice řízení: Evropská komise a Rada Evropské unie

Návrhová žádání

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (navrhovatelky) navrhují, aby Soudní dvůr:

zrušil bod 2) výroku rozsudku Tribunálu ze dne 5. října 2020 ve věci T-249/17,

vyhověl návrhovým žádáním předneseným navrhovatelkami v prvním stupni, a tudíž zrušil v plném rozsahu na základě článků 263 a 277 SFEU rozhodnutí Evropské komise C(2017) 1054 ze dne 9. února 2017,

uložil Evropské komisi náhradu nákladů souvisejících s řízením o kasačním opravném prostředku i s řízením v prvním stupni.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Navrhovatelky tvrdí, že napadený rozsudek porušuje:

1. článek 7 Listiny základních práv Evropské unie a požadavek ochrany proti svévolným zásahům veřejné moci do soukromé sféry činnosti, článek 19 nařízení (ES) č. 1/2003 Rady a článek 3 nařízení Evropské komise (ES) č. 773/2004, jelikož Tribunál rozhodl, i) že uvedená ustanovení neukládají Komisi zaznamenávat ústní prohlášení dodavatelů a ii) že „shrnutí“ z těchto schůzek jednostranně vypracovaná útvary Komise představují platný důkaz, že disponovala náznaky odůvodňujícími přijetí jejího rozhodnutí C(2017) 1054;

2. článek 7 Listiny a požadavek ochrany proti svévolným zásahům veřejné moci do soukromé sféry činnosti, jelikož Tribunál rozhodl, že základní právo na nedotknutelnost obydlí neukládalo, aby rozhodnutí Komise C(2017)1054:

i) časově omezilo výkon kontrolních pravomocí Komise; a

ii) omezilo osoby a prostory, které mohou být kontrolovány;

3. článek 47 Listiny, jelikož Tribunál rozhodl, že právní režim použitelný na kontroly Komise uspokojuje základní právo na účinný procesní prostředek.

____________