ARREST VAN HET GERECHT VOOR AMBTENARENZAKEN
VAN DE EUROPESE UNIE
(Eerste kamer)

28 maart 2012

Zaak F‑36/10

Chiara Rapone

tegen

Europese Commissie

„Openbare dienst – Algemeen vergelijkend onderzoek – Opeenvolgende aanmeldingen voor algemeen vergelijkend onderzoek – Weigering van inschrijving”

Betreft: Beroep, ingesteld krachtens artikel 270 VWEU, van toepassing op het EGA-Verdrag op grond van artikel 106 bis ervan, waarbij Rapone het Gerecht vraagt om nietigverklaring van het besluit waarbij het Europees Bureau voor personeelsselectie haar tweede aanmelding voor vergelijkend onderzoek EPSO/AD/177/10 heeft geweigerd.

Beslissing: Het beroep wordt verworpen. Verzoekster draagt haar eigen kosten alsmede die van de Commissie.

Samenvatting

1.      Ambtenaren – Vergelijkend onderzoek – Algemeen vergelijkend onderzoek – Procedure voor inschrijving online – Onmogelijkheid om gevalideerde inschrijving te wijzigen – Kandidaat die niet tijdig datum voor aflegging van toelatingstoetsen heeft gereserveerd – Nieuwe inschrijving – Uitgesloten

2.      Ambtenaren – Vergelijkend onderzoek – Algemeen vergelijkend onderzoek – Procedure voor inschrijving online – Kandidaat die inschrijving heeft gevalideerd, maar niet tijdig datum voor aflegging van toelatingstoetsen heeft gereserveerd – Beletsel voor indiening van nieuwe aanmelding vóór afloop van inschrijvingstermijn – Regel niet kennelijk ongeschikt – Verplichting om vaststelling van regel specifiek te motiveren – Geen

(Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, art. 41, lid 2, sub c; Ambtenarenstatuut, art. 25, tweede alinea)

1.      In het kader van een algemeen vergelijkend onderzoek dat wordt georganiseerd met het oog op de vorming van een aanwervingreserve van administrateurs bij de Europese instellingen moet een waarschuwing preciserende dat een eenmaal gevalideerde inschrijving online niet meer kan worden gewijzigd, niet alleen aldus worden uitgelegd dat elke voor een dergelijk vergelijkend onderzoek ingeschreven kandidaat hierbij wordt meegedeeld dat de bij zijn inschrijving verstrekte informatie niet meer kan worden gewijzigd. Die waarschuwing moet eveneens aldus worden gelezen dat zij verhindert dat een kandidaat die niet tijdig een datum voor de aflegging van de toelatingstoetsen heeft gereserveerd zich opnieuw kan inschrijven.

(cf. punt 40)

2.      In het kader van een algemeen vergelijkend onderzoek georganiseerd met het oog op de vorming van een aanwervingreserve van administrateurs bij de Europese instellingen, is een regel die verhindert dat een kandidaat die zijn inschrijving online heeft gevalideerd, maar niet tijdig een datum voor de aflegging van de toelatingstoetsen heeft gereserveerd, vóór afloop van de in de aankondiging van vergelijkend onderzoek genoemde inschrijvingstermijn een nieuwe aanmelding kan indienen, niet kennelijk ongeschikt ten opzichte van het doel dat wordt beoogd met de nieuwe selectieprocedure die het Europees Bureau voor personeelsselectie (EPSO) in 2010 heeft ingevoerd en die de selectie en de aanwerving van toekomstige ambtenaren beoogt te versnellen.

Daar EPSO in op zijn website gepubliceerde stukken waartoe de kandidaten voor een vergelijkend onderzoek noodzakelijkerwijs toegang hebben wanneer zij hun inschrijvingen valideren, de voornaamste doelstellingen van de hervorming van de selectieprocedure heeft uiteengezet, is het niet verplicht om de vaststelling van een dergelijke regel specifiek te motiveren.

(cf. punten 51, 52 en 54)