2021 m. kovo 26 d. Obvodní soud pro Prahu 1 (Čekijos Respublika) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Správa železnic, státní organizace / České dráhy a.s. ir kt.

(Byla C-221/21)

Proceso kalba: čekų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Obvodní soud pro Prahu 1

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Správa železnic, státní organizace

Atsakovės: České dráhy a.s., PKP CARGO INTERNATIONAL, a.s., PDV RAILWAY a.s., KŽC Doprava, s.r.o.

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (Įstatymas Nr. 99/1963 dėl Civilinio proceso kodekso, toliau – CPK), su vėlesniais pakeitimais, penktos dalies nuostata atitinka 2012 m. lapkričio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2012/34/ES1 , kuria sukuriama bendra Europos geležinkelių erdvė (toliau – Direktyva 2012/34), 56 straipsnio 10 dalyje nustatytus reikalavimus dėl reguliavimo institucijos sprendimui taikomos teisminės kontrolės?

2.    Jei į pirmąjį klausimą būtų atsakyta teigiamai, ar Direktyvos 2012/34 56 straipsnio 10 dalį galima aiškinti taip, kad reguliavimo institucijos sprendimo teisminę kontrolę galima užbaigti taikos sutartimi pagal CPK 99 straipsnį?

3.    Jei į pirmąjį klausimą būtų atsakyta teigiamai, ar, laikantis Direktyvos 2012/34 55 straipsnio 1 dalyje nustatytų reikalavimų dėl nacionalinės geležinkelių sektoriaus reguliavimo institucijos įsteigimo, 56 straipsnio 2, 6, 11 ir 12 dalyse nustatytų reikalavimų dėl reguliavimo institucijos funkcijų ir 57 straipsnio 2 dalyje nustatytų reikalavimų dėl reguliavimo institucijų bendradarbiavimo, reguliavimo institucijos sprendimą dėl esmės galima pakeisti atskirų bendrosios kompetencijos teismų, kurie neprivalo remtis reguliavimo institucijos nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis, sprendimais?

____________

1 OL L 343, 2012, p. 32.