Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Sąd Okręgowy w Warszawie (Puola) on esittänyt 17.3.2021 – Harman International Industries, Inc. v. AB SA

(asia C-175/21)

Oikeudenkäyntikieli: puola

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Sąd Okręgowy w Warszawie

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Harman International Industries, Inc.

Vastaaja: AB SA

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko SEUT 36 artiklan toista virkettä, luettuna yhdessä Euroopan unionin tavaramerkistä 14.6.2017 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/10011 15 artiklan 1 kohdan sekä SEU 19 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan kanssa, tulkittava siten, että ne ovat esteenä jäsenvaltioiden kansallisten tuomioistuinten käytännölle, jonka mukaisesti tuomioistuimet

–    hyväksyessään tavaramerkin haltijan vaatimukset, jotka koskevat EU-tavaramerkillä varustettujen tavaroiden tuonnin, markkinoille saattamisen, tarjoamisen, maahantuonnin ja mainonnan kieltämistä tai tällaisten tavaroiden määräämistä markkinoilta vedettäviksi tai tuhottaviksi

–    määrätessään turvaamismenettelyssä EU-tavaramerkillä varustetut tavarat takavarikoitavaksi

viittaavat ratkaisuissaan ”tavaroihin, joita tavaramerkin haltija tai joku muu hänen suostumuksellaan ei ole saattanut markkinoille Euroopan talousalueella”, minkä seurauksena sen määrittäminen, mitä EU-tavaramerkillä varustettuja tavaroita tuomioistuimessa määrätyt käskyt ja kiellot koskevat (toisin sanoen sen määritteleminen, mitä tavaroita tavaramerkin haltija tai joku muu hänen suostumuksellaan ei ole saattanut markkinoille Euroopan talousalueella), jätetään ratkaisun yleisluontoisen muotoilun vuoksi täytäntöönpanevalle viranomaiselle, joka tätä määrittäessään nojautuu tavaramerkin haltijan ilmoituksiin tai hänen toimittamiinsa välineisiin (mukaan lukien ohjelmistotyökalut ja tietokannat), ja mahdollisuus kyseenalaistaa edellä mainitun täytäntöönpanevan viranomaisen toimet tuomioistuimessa oikeudenkäyntimenettelyssä on suljettu pois tai se on suppea vastaajalla turvaamis- ja täytäntöönpanomenettelyssä olevien oikeussuojakeinojen luonteen vuoksi?

____________

1 EUVL 2017, L 154, s. 1.