Prasība, kas celta 2011. gada 11. janvārī - Marcuccio/Komisija

(lieta F-3/11)

Tiesvedības valoda - itāļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Luigi Marcuccio (Tricase, Itālija) (pārstāvis - G. Cipressa, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt netiešo lēmumu, ar ko ir noraidīts prasītāja 2010. gada 15. marta lūgums, un prasība par zaudējumu atlīdzību

Prasītāja prasījumi:

atcelt jebkāda veida lēmumu, ar kuru Komisija ir noraidījusi 2010. gada 15. marta lūgumu, ko prasītājs iesniedzis Komisijas iecēlējinstitūcijai;

quatenus oportet, atcelt Komisijas lēmumu, ar ko tika noraidīta 2010. gada 5. augusta sūdzība;

quatenus oportet, atcelt 2010. gada 24. augusta paziņojumu, kas sagatavots itāļu valodā un ko prasītājs saņēmis ne agrāk kā 2010. gada 1. oktobrī;

piespriest Komisijai atlīdzināt zaudējumus, kas prasītājam nepamatoti nodarīti ar katru no lēmumiem, kuru lūgts atcelt, un a fortiori ar tiem visiem kopā, samaksājot prasītājam EUR 1000 vai arī tādu lielāku vai mazāku summu, kādu Civildienesta tiesa uzskatītu par taisnīgu un pareizu;

piespriest atbildētājai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________