Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Conseil d’État (Belgia) on esittänyt 29.4.2021 – Secrétariat général de l’Enseignement catholique ASBL (SeGEC), Fédération des Établissements libres subventionnés indépendants ASBL (FELSI), Groupe scolaire Don Bosco à Woluwe-Saint-Lambert ASBL, École fondamentale libre de Chênée ASBL, Collège Saint-Guibert de Gembloux ASBL, Collège Saint-Benoît de Maredsous ASBL ja Pouvoir Organisateur des Centres PMS libres à Woluwe ASBL v. Institut des Comptes nationaux (ICN) ja Banque nationale de Belgique

(Asia C-277/21)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Conseil d’État (Belgia)

Pääasian asianosaiset

Valittajat: Secrétariat général de l’Enseignement catholique ASBL (SeGEC), Fédération des Établissements libres subventionnés indépendants ASBL (FELSI), Groupe scolaire Don Bosco à Woluwe-Saint-Lambert ASBL, École fondamentale libre de Chênée ASBL, Collège Saint-Guibert de Gembloux ASBL, Collège Saint-Benoit de Maredsous ASBL ja Pouvoir organisateur des Centres PMS libres à Woluwe ASBL

Vastapuolet: Institut des Comptes nationaux (ICN) ja Banque nationale de Belgique

Ennakkoratkaisukysymykset

1) Onko Euroopan kansantalouden tilinpito- ja aluetilinpitojärjestelmästä Euroopan unionissa 21.5.2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 549/20131 liitteeseen A sisältyvän 20.309 kohdan h alakohtaa tulkittava siten, että lainsäädäntöä, jonka mukaan opetuksen alalla toimivaltainen julkisyhteisö

hyväksyy opetussuunnitelmat,

sääntelee sekä opintojen rakennetta että pedagogisia ja erityisiä tehtäviä, järjestää oppilaiden ilmoittautumis- ja erottamisehtojen, luokkaneuvostojen päätöksenteon ja rahoituksen valvonnan, ohjaa oppilaitosten ryhmittelyä strukturoituihin verkostoihin sekä edellyttää koulujen opetus- ja pedagogisten hankkeiden valmistelua ja toimintakertomusten laatimista,

järjestää valvonnan ja tarkastukset, jotka kohdistuvat erityisesti opetettaviin aineisiin, opintojen tasoon ja kielilakien soveltamiseen opetusmenetelmiä lukuun ottamatta, sekä

asettaa vähimmäisoppilasmäärän luokka-, opintolinja- tai astekohtaisesti taikka muiden alaluokitusten mukaisesti, ellei ministeriö myönnä poikkeusta

on pidettävä mainitussa säännöksessä tarkoitettuna ”liiallisena” sääntelynä niin pitkälle, että sääntelyllä käytännössä sidotaan ja sanellaan asianomaisen toimialan yksikköjen yleiset toimintalinjaukset ja -ohjelmat?

2) Onko saman asetuksen liitteeseen A sisältyvää 20.15 kohtaa tulkittava siten, että yleisten säännösten käsitteeseen sisältyvät myös ”aseman” muodostavat erityiset säännöt, joita sovelletaan julkisin varoin rahoitettavien opetusalalla toimivien voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen henkilöstöön?

____________

1 EUVL 2013, L 174, s. 1.