Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Oberster Gerichtshof (Rakousko) dne 7. února 2020 – VI v. KRONE – Verlag Gesellschaft mbH & Co KG

(Věc C-65/20)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Oberster Gerichtshof

Účastnice původního řízení

Žalobkyně: VI

Žalovaná: KRONE – Verlag Gesellschaft mbH & Co KG

Předběžná otázka

Musí být článek 2 ve spojení s články 1 a 6 směrnice Rady 85/374/EHS ze dne 25. července 1985 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se odpovědnosti za vadné výrobky1 vykládán v tom smyslu, že za (vadný) výrobek je nutno považovat také fyzický exemplář deníku, který obsahuje odborně nesprávné doporučení týkající se zdraví, jehož dodržení má za následek poškození zdraví?

____________

1 Úř. věst. 1985, L 210, s. 29.