Προσφυγή-αγωγή της 8ης Ιουνίου 2012 – ΖΖ κατά Επιτροπής

(Υπόθεση F-60/12)

Γλώσσα διαδικασίας: η αγγλική

Διάδικοι

Προσφεύγουσα-ενάγουσα: ΖΖ (εκπρόσωπος: E. Guerrieri Piaceri, δικηγόρος)

Καθής-εναγόμενη: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Αντικείμενο και περιγραφή της διαφοράς

Ακύρωση της αποφάσεως να μην απονεμηθούν στην προσφεύγουσα-ενάγουσα έξι μόρια προαγωγής κατά τη διαδικασία προαγωγών του έτους 2011, αναθεώρηση της εκθέσεως αξιολογήσεως και απονομή των αναγκαίων μορίων για την προαγωγή της προσφεύγουσας-ενάγουσας στον βαθμό AST 2.

Αιτήματα της προσφεύγουσας-ενάγουσας

Η προσφεύγουσα-ενάγουσα ζητεί από το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης:

να ακυρώσει την έκθεση αξιολογήσεως η οποία αφορά την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2010 έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2010 και την απόφαση περί απονομής στην προσφεύγουσα-ενάγουσα δύο μορίων προαγωγής για την εν λόγω χρονική περίοδο·

συνεπεία της ακυρώσεως, να υποχρεώσει την καθής-εναγόμενη σε περαιτέρω έλεγχο της εκθέσεως αξιολογήσεως της προσφεύγουσας-ενάγουσας, απονέμοντάς της τα αναγκαία μόρια για την προαγωγή της στο βαθμό AST2 αναδρομικώς από 1ης Ιανουαρίου 2011·

να υποχρεώσει την καθής-εναγόμενη να καταβάλει ποσό το οποίο υπολογίζεται κατά δικαία κρίση (ex aequo et bono) στα 20.000,00 ευρώ (περιλαμβανομένων των δικαστικών εξόδων).