CIVILDIENESTA TIESAS RĪKOJUMS (pirmā palāta)

2008. gada 15. jūlijā

Lieta F‑28/08

Michel Pouzol

pret

Eiropas Kopienu Revīzijas palātu

Civildienests – Ierēdņi – Pensijas – Pirms darba uzsākšanas Kopienās iegūto pensijas tiesību pārskaitīšana – Apstiprinoši lēmumi – Nepieņemamība

Priekšmets: Prasība, kas celta saskaņā ar EKL 236. pantu un EAEKL 152. pantu un ar ko M. Puzo [M. Pouzol], pirmkārt, lūdz atcelt Revīzijas palātas 2007. gada 29. novembra lēmumu, ar kuru noraidīta viņa sūdzība par 2007. gada 10. maija lēmumiem, ar kuriem aprēķināti izdienas gadi Kopienas pensijas saņemšanai, kas izriet no tā Francijā papildu pensijas shēmas ietvaros iegūto pensijas tiesību pārskaitīšanas, un, otrkārt, šīs pārskaitīšanas ietvaros atzīt tiesības uz vispārīgu Kopienas pensiju par izdienas gadiem 10 gadu 3 mēnešu un 24 dienu apmērā.

Nolēmums: Prasību noraidīt kā nepieņemamu. Prasītājs atlīdzina tiesāšanās izdevumus.

Kopsavilkums

Ierēdņi – Prasība – Nelabvēlīgs akts – Jēdziens – Apstiprinošs akts – Izslēgšana

(Civildienesta noteikumu 90. panta 2. punkts un 91. panta 1. punkts)

Prasība atcelt tiesību aktu, kas vērsta pret lēmumu, ar kuru tikai tiek apstiprināts iepriekšējs un noteiktajā termiņā neapstrīdēts lēmums, nav pieņemama. Lēmums ir tikai iepriekšēja lēmuma apstiprinājums, ja tajā nav ietverti nekādi jauni elementi salīdzinājumā ar iepriekšējo aktu un pirms tam nav faktiski un padziļināti vai, pamatojoties uz jauniem apstākļiem, pārskatīta šī iepriekšējā akta adresāta situācija. Materiālas kļūdas, kas nekādi neietekmē paša akta saturu, novēršana pati par sevi nav atzīstama par jauna lēmuma pieņemšanu.

(skat. 45., 47. un 60. punktu)

Atsauces:

Tiesa: 1978. gada 9. marts, 54/77 Herpels/Komisija, Recueil, 585. lpp., 11.–14. punkts; 1980. gada 10. decembris, 23/80 Grasselli/Komisija, Recueil, 3709. lpp., 18. punkts; 1986. gada 11. marts, 294/84 Adams u.c./Komisija, Recueil, 977. lpp., 14.–16. punkts; 1994. gada 2. jūnijs, C‑30/93 AC‑ATEL Electronics Vertriebs, Recueil, I‑2305. lpp., 24. punkts.

Pirmās instances tiesa: 1999. gada 14. oktobris, T‑191/96 un T‑106/97 CAS Succhi di Frutta/Komisija, Recueil, II‑3181. lpp., 60. punkts; 2000. gada 26. oktobris, no T‑83/99 līdz T‑85/99 Ripa di Meana u.c./Parlaments, Recueil, II‑3493. lpp., 33. un 34. punkts.

Civildienesta tiesa: 2006. gada 19. decembris, F‑78/06 Suhadolnik/Tiesa, Krājums‑CDL, I‑A‑1‑0000. un II‑A‑1‑0000. lpp., 31. un 32. punkts.