Tiesas (virspalāta) 2010. gada 21. septembra spriedums - Zviedrijas Karaliste/Association de la presse internationale ASBL (API), Eiropas Komisija (C-514/07), Association de la presse internationale ASBL (API)/Eiropas Komisija (C-528/07) un Eiropas Komisija/Association de la presse internationale ASBL (API) (C-532/07)

(Apvienotās lietas C-514/07 P, C-514/07 P, C-528/07 P un C-532/07 P) 1

Apelācija - Tiesības uz piekļuvi iestāžu dokumentiem - Regula (EK) Nr. 1049/2001 - 4. panta 2. punkta otrais un trešais ievilkums - Procesuālie raksti, kurus Komisija iesniegusi tiesvedībās Tiesā un Pirmās instances tiesā - Komisijas lēmums, ar ko atteikta piekļuve

Tiesvedības valoda - angļu

Lietas dalībnieki

(C-514/07)

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: Zviedrijas Karaliste (pārstāvji - S. Johannesson, A. Falk, K. Wistrand un K. Petkovska)

Pārējie lietas dalībnieki: Association de la presse internationale ASBL (API) (pārstāvji - S. Völcker un Heithecker, Rechtsanwälte, F. Louis, avocat, un C. O'Daly, Solicitor), Eiropas Komisija (pārstāvji: C. Docksey, V. Kreuschitz un P. Aalto)

Lietas dalībnieki, kas iestājušies lietā prasītājas atbalstam: Dānijas Karaliste (pārstāve - B. Weis Fogh) un Somijas Republika (pārstāvis - J. Heliskoski)

(C-528/07)

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: Association de la presse internationale ASBL (API) (pārstāvji - S. Völcker, Rechtsanwälte, F. Louis, avocat, un C. O'Daly, Solicitor)

Otra lietas dalībniece: Eiropas Komisija (pārstāvji - C. Docksey, V. Kreuschitz un P. Aalto)

Lietas dalībnieki, kas iestājušies lietā atbildētājas atbalstam: Lielbritānija un Ziemeļīrija (pārstāvji - E. Jenkinson un S. Behzadi-Spencer, un J. Coppel, barrister)

(C-532/07)

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: Eiropas Komisija (pārstāvji - C. Docksey, V. Kreuschitz un P. Aalto)

Otra lietas dalībniece: Association de la presse internationale ASBL (API) (pārstāvji - S. Völcker, Rechtsanwälte, F. Louis, avocat, un C. O'Daly, Solicitor)

Lietas dalībnieki, kas iestājušies lietā prasītājas atbalstam: Lielbritānija un Ziemeļīrija (pārstāvji - E. Jenkinson un S. Behzadi-Spencer, un J. Coppel, barrister)

Priekšmets

Apelācija par Pirmās instances tiesas (virspalāta) 2007. gada 12. septembra spriedumu lietā T-36/04 API/Komisija, ar kuru Pirmās instances tiesa atcēla Komisijas 2003. gada 20. novembra lēmumu daļā, kurā noraidīts apelācijas sūdzības iesniedzējas pieteikums par atļauju piekļūt dokumentiem, kurus Komisija iesniegusi vairākās lietās, kas atradās izskatīšanā Tiesā un Pirmās instances tiesā

Rezolutīvā daļa:

apelācijas sūdzības noraidīt;

Zviedrijas Karaliste sedz savus tiesāšanās izdevumus, kā arī atlīdzina Eiropas Komisijas tiesāšanās izdevumus saistībā ar apelācijas tiesvedību lietā C-514/07 P;

Association de la presse internationale ASBL (API) sedz savus tiesāšanās izdevumus, kā arī atlīdzina Eiropas Komisijas tiesāšanās izdevumus saistībā ar apelācijas tiesvedību lietā C-528/07 P;

Eiropas Komisija sedz savus tiesāšanās izdevumus, kā arī atlīdzina Association de la presse internationale ASBL (API) tiesāšanās izdevumus saistībā ar apelācijas tiesvedību lietā C-532/07 P;

Dānijas Karaliste, Somijas Republika, kā arī Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste pašas sedz savus tiesāšanās izdevumus saistībā ar apelācijas tiesvedību.

____________

1 - OV C 51, 23.02.2008. OV C 22, 26.01.2008. OV C 32, 07.02.2009.