Решение на Съда (голям състав) от 16 юли 2020 г. — Европейска комисия/Румъния

(Дело C-549/18)1

(Неизпълнение на задължения от държава членка — Член 258 ДФЕС — Предотвратяване на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма — Директива (ЕС) 2015/849 — Липса на транспониране и/или на съобщаване на транспониращите мерки — Член 260, параграф 3 ДФЕС — Искане за осъждане да се заплати еднократна сума)

Език на производството: румънски

Страни

Ищец: Европейска комисия (представители: T. Scharf, L. Flynn, G. von Rintelen, L. Nicolae и L. Radu Bouyon)

Ответник: Румъния (представители: първоначално C.-R. Canţăr, E. Gane, L. Liţu и R. I. Haţieganu, а впоследствие последните трима)

подпомаган от: Кралство Белгия (представители : C. Pochet, P. Cottin и J.-C. Halleux), Република Естония (представител : N. Grünberg), Френска република (представители : A.-L. Desjonquères, B. Fodda и J.-L. Carré), Република Полша (представител : B. Majczyna)

Диспозитив

Като не е приела до изтичането на определения в мотивираното становище от 8 декември 2017 г. срок законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими за да се съобрази с Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 година за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма, за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Директива 2006/70/ЕО на Комисията, или при всички положения, като не е съобщила на Европейската комисия тези разпоредби, Румъния не е изпълнила задълженията си по член 67 от Директива 2015/849.

Осъжда Румъния да заплати на Европейската комисия еднократна сума в размер на 3 000 000 EUR.

Осъжда Румъния да заплати съдебните разноски.

Кралство Белгия, Република Естония, Френската република и Република Полша понасят направените от тях съдебни разноски.

____________

1 ОВ C 381, 22.10.2018 г.