Sag anlagt den 3. oktober 2011 - ZZ m.fl. mod Kommissionen

(Sag F-98/11)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøgere: ZZ m.fl. (ved advokaterne F. Moyse og A. Salerno)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Påstand om annullation af Kommissionens afgørelse om at anse en bestemt økonomisk støtte, som en medlemsstat yder til universitetsstuderende, for ydelser af samme art som familietillæg, og om at trække denne økonomiske støtte fra det uddannelsestillæg, der tildeles de tjenestemænd, der er forældre til disse studerende, samt påstand om annullation af afgørelsen om at kræve det uberettiget udbetalte tilbagebetalt.

Sagsøgerens påstande

For de første ni sagsøgeres vedkommende nedlægges der dels påstand om annullation af beslutningerne om at trække det beløb, som tjenestemændenes børn får udbetalt som stipendium fra Centre de Documentation et d'Information sur l'Enseignement Supérieur du Grand-Duché du Luxembourg (CEDIES), fra de vedtægtsbestemte uddannelsestillæg, der udbetales for samme børn, dels påstand om annullation af de afgørelser, som hver af sagsøgerne har modtaget, om tilbagebetaling af det uberettiget udbetalte svarende til de beløb, der angiveligt tidligere er modtaget med urette i form af udannelsestillæg.

For den sidste sagsøgers vedkommende nedlægges der påstand om annullation af den afgørelse, hvorved Kommissionen anmodede sagsøgeren om at oplyse, om dennes barn modtog et stipendium fra CEDIES, og hvorved udbetalingen af uddannelsestillæg for dette barn i mellemtiden suspenderes med virkning fra den 1. december 2011, udelukkende for så vidt angår denne suspension.

Kommissionen tilpligtes at efterbetale det dertil svarende vederlag med tilhørende morarenter, der med virkning fra den dato, hvor efterbetalingen forfaldt til betaling, beregnes med Den Europæiske Centralbanks rentesats for de vigtigste refinansieringstransaktioner i den relevante periode, forhøjet med to procentpoint.

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________