Skarga wniesiona w dniu 20 lipca 2010 r. - Barthel i in. przeciwko Trybunałowi Sprawiedliwości

(Sprawa F-59/10)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Yvette Barthel (Arlon, Belgia) i inni (przedstawiciele: adwokaci S. Orlandi, A. Coolen, J.N. Louis i E. Marchal)

Strona pozwana: Trybunał Sprawiedliwości

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji Trybunału Sprawiedliwości oddalającej wniosek skarżących o przyznanie dodatku za służbę zmianową przewidzianego w art. 1 ust. 1 tiret pierwsze rozporządzenia Rady (EWWiS, EWG, Euratom) nr 300/76 z dnia 9 lutego 1976 r. określającego kategorie urzędników uprawnionych do pobierania dodatków za pracę zmianową oraz stawki i warunki ich przyznawania (Dz. U. L 38, s. 1).

Żądania strony skarżącej

Stwierdzenie nieważności decyzji sekretarza Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oddalającej wniosek skarżących z dnia 8 czerwca 2009 r. o przyznanie począwszy od dnia 20 grudnia 2006 r. dodatku za służbę zmianową przewidzianego w art. 1 ust. 1 tiret pierwsze rozporządzenia Rady (EWWiS, EWG, Euratom) nr 300/76 z dnia 9 lutego 1976 r.;

obciążenie Trybunału Sprawiedliwości kosztami postępowania.

____________