Προσφυγή της 29ης Μαρτίου 2022 – Βασίλειο της Ισπανίας κατά Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

(Υπόθεση C-224/22)

Γλώσσα διαδικασίας: η ισπανική

Διάδικοι

Προσφεύγον: Βασίλειο της Ισπανίας (εκπρόσωπος: J. Rodríguez de la Rúa Puig)

Καθού: Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αιτήματα

Το προσφεύγον ζητεί από το Δικαστήριο:

να ακυρώσει τον κανονισμό (ΕΕ) 2022/1101 του Συμβουλίου, της 27ης Ιανουαρίου 2022, σχετικά με τον καθορισμό για το 2022 των αλιευτικών δυνατοτήτων που ισχύουν στη Μεσόγειο Θάλασσα και στον Εύξεινο Πόντο για ορισμένα αποθέματα ιχθύων και ομάδες αποθεμάτων ιχθύων, όσον αφορά τον καθορισμό (i) της μέγιστης επιτρεπόμενης αλιευτικής προσπάθειας για τα παραγαδιάρικα μπακαλιάρου μερλούκιου (Merluccius merluccius) και κουτσομούρας (Mullus barbatus) στο Πέλαγος Αλμποράν, στις Βαλεαρίδες Νήσους, στη Βόρεια Ισπανία και στον Κόλπο του Λέοντος (ΓΥΠ 1, 2, 5 6 και 7) που προβλέπεται στο παράρτημα III, παράγραφος γ΄· και (ii) των ανωτάτων ορίων αλιευμάτων για την κόκκινη γαρίδα της Μεσογείου (Aristeus antennatus) στο Πέλαγος Αλμποράν, στις Βαλεαρίδες Νήσους, στη Βόρεια Ισπανία και στον Κόλπο του Λέοντος (γεωγραφικές υποπεριοχές 1, 2, 5, 6 και 7), που προβλέπεται στο παράρτημα III, παράγραφος ε΄.

να καταδικάσει το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα δικαστικά έξοδα.

Λόγοι και κύρια επιχειρήματα

Πρώτος λόγος:

Ο καθορισμός της μέγιστης επιτρεπόμενης αλιευτικής προσπάθειας για παραγαδιάρικα μπακαλιάρου μερλούκιου και κουτσομούρας στις γεωγραφικές υποπεριοχές (στο εξής: ΓΥΠ) 1, 2, 5, 6 και 7:

δεν αιτιολογείται σύμφωνα με τις επιταγές του άρθρου 7, παράγραφος 5, του κανονισμού 2019/10221 καθόσον δεν έχουν καθοριστεί οι επιστημονικές γνωμοδοτήσεις από τις οποίες προκύπτει σημαντική αλίευση ενός συγκεκριμένου αποθέματος·

επικουρικώς: (i) αντιβαίνει στο άρθρο 7, παράγραφος 5, του κανονισμού 2019/1022, στο μέτρο που από τις επιστημονικές γνωμοδοτήσεις που εξετάστηκαν από το Βασίλειο της Ισπανίας δεν προκύπτει σημαντική αλίευση ενός συγκεκριμένου αποθέματος· και (ii) είναι δυσανάλογος, ως προδήλως ακατάλληλος για την επίτευξη του σκοπού του κανονισμού 2019/1022, καθόσον δεν συμμορφώνεται προς την απαίτηση περί επιστημονικής γνωμοδότησης ούτε προς τη συνεκτική ανάπτυξη της κοινής αλιευτικής πολιτικής (ΚΑΠ) υπό την τριπλή περιβαλλοντική, οικονομική και κοινωνική διάστασή της· περαιτέρω, δεν είναι αναγκαίος καθόσον υφίστανται άλλα εναλλακτικά μέτρα που εφαρμόζονται για την επίτευξη του εν λόγω σκοπού (περίοδοι απαγόρευσης και αύξηση της επιλεκτικότητας του ψαρέματος με τράτα).

Δεύτερος λόγος:

Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου αλιευμάτων για την κόκκινη γαρίδα της Μεσογείου στις ΓΥΠ 1, 2, 5, 6 και 7:

δεν αιτιολογείται σύμφωνα με τις επιταγές του άρθρου 7, παράγραφος 3, στοιχείο β΄, του κανονισμού 2019/1022 καθόσον δεν έχουν καθοριστεί οι επιστημονικές γνωμοδοτήσεις από τις οποίες προκύπτει η ανάγκη λήψης του συγκεκριμένου μέτρου διατήρησης·

επικουρικώς: (i) αντιβαίνει στο άρθρο 7, παράγραφος 3, στοιχείο β΄, του κανονισμού 2019/1022, στο μέτρο που η χρήση του εν λόγω μέτρου δεν προβλεπόταν στον κανονισμό αυτόν, ενώ από τις επιστημονικές γνωμοδοτήσεις που εξέτασε το Βασίλειο της Ισπανίας δεν προκύπτει η ανάγκη λήψης του συγκεκριμένου μέτρου διατήρησης· και (ii) είναι δυσανάλογος, ως προδήλως ακατάλληλος για την επίτευξη του σκοπού του κανονισμού 2019/1022, καθόσον δεν συμμορφώνεται προς την απαίτηση περί επιστημονικής γνωμοδότησης και αλληλεπικαλύπτεται με άλλα μέτρα διατήρησης· δεν είναι δε αναγκαίος καθόσον υφίστανται άλλα εναλλακτικά μέτρα που εφαρμόζονται για την επίτευξη του εν λόγω σκοπού (περίοδοι απαγόρευσης, ελάχιστα μεγέθη και αύξηση της επιλεκτικότητας του ψαρέματος με τράτα).

____________

1     Κανονισμός (ΕΕ) 2022/110 του Συμβουλίου, της 27ης Ιανουαρίου 2022, σχετικά με τον καθορισμό για το 2022 των αλιευτικών δυνατοτήτων που ισχύουν στη Μεσόγειο Θάλασσα και στον Εύξεινο Πόντο για ορισμένα αποθέματα ιχθύων και ομάδες αποθεμάτων ιχθύων. (ΕΕ 2022, L 21, σ. 165).

1     Κανονισμός (ΕΕ) 2019/1022 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2019, για τη θέσπιση πολυετούς σχεδίου σχετικά με τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης βενθοπελαγικών αποθεμάτων στη δυτική Μεσόγειο Θάλασσα και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014 (ΕΕ 2019, L 172, σ. 1).