Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Budapest Környéki Törvényszék (Maďarsko) 28. apríla 2021 – WD/Agrárminiszter

(vec C-273/21)

Jazyk konania: maďarčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Budapest Környéki Törvényszék

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: WD

Žalovaný: Agrárminiszter

Prejudiciálna otázka

Má sa článok 32 ods. 2 písm. a) a b) nariadenia (EÚ) č. 1307/20131 vykladať v tom zmysle, že nehnuteľnosť, ktorá je kvalifikovaná ako letisko a nevyužíva sa na poľnohospodárske účely podľa katastra nehnuteľností, treba v rozsahu, v akom sa na nej nevykonáva žiadna činnosť súvisiaca s prevádzkou letiska, považovať za plochu využívanú prevažne na poľnohospodárske účely, pokiaľ sa na nej uskutočňuje chov zvierat?

____________

1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa ustanovujú pravidlá priamych platieb pre poľnohospodárov na základe režimov podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 637/2008 a nariadenie Rady (ES) č. 73/2009 (Ú. v. EÚ L 347, 2013, s. 608).