Euroopa Kohtu (kümnes koda) 20. detsembri 2017. aasta otsus (Raad van State eelotsusetaotlus - Belgia) – Vaditrans BVBA versus Belgische Staat

(kohtuasi C-102/16)1

(Eelotsusetaotlus – Maanteevedu – Juhi puhkeaeg – Määrus (EÜ) nr 561/2006 – Artikli 8 lõiked 6 ja 8 – Võimalus veeta väljaspool sõiduki tavalist paiknemiskohta ööpäevaseid puhkeperioode ja lühendatud iganädalasi puhkeperioode sõidukis – Regulaarsete iganädalaste puhkeperioodide välistamine)

Kohtumenetluse keel: hollandi

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Raad van State

Põhikohtuasja pooled

Hageja: Vaditrans BVBA

Kostja: Belgische Staat

Resolutsioon

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. märtsi 2006. aasta määruse (EÜ) nr 561/2006, mis käsitleb teatavate autovedusid käsitlevate sotsiaalõigusnormide ühtlustamist ja millega muudetakse nõukogu määrusi (EMÜ) nr 3821/85 ja (EÜ) nr 2135/98 ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 3820/85, artikli 8 lõikeid 6 ja 8 tuleb tõlgendada nii, et juht ei või artikli 8 lõikes 6 silmas peetud regulaarseid iganädalasi puhkeperioode veeta oma sõidukis.

Teise küsimuse analüüsimisel ei ilmnenud ühtegi asjaolu, mis võiks määruse nr 561/2006 kehtivust mõjutada karistusõiguses nõutava seaduslikkuse põhimõtte seisukohast, mis on sätestatud harta artikli 49 lõikes 1.

____________

1 ELT C 165, 10.5.2016.