Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Högsta Domstol (Zweden) op 23 april 2021 – Norra Stockholm Bygg AB / Per Nycander AB

(Zaak C-268/21)

Procestaal: Zweeds

Verwijzende rechter

Högsta Domstol

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: Norra Stockholm Bygg AB

Verwerende partij: Per Nycander AB

Andere partij in de procedure: Entral AB

Prejudiciële vragen

Stelt artikel 6, leden 3 en 4, van de algemene verordening gegevensbescherming1 ook eisen aan de nationale procesrechtelijke wetgeving betreffende de exhibitieplicht?

Indien de eerste vraag bevestigend wordt beantwoord, houdt de algemene verordening gegevensbescherming dan in dat bij de beoordeling van de vraag of moet worden beslist tot exhibitie van een document met daarin persoonsgegevens tevens rekening moet worden gehouden met het belang van de geregistreerde? Worden er in het Unierecht in dat geval nadere vereisten gesteld aan de wijze waarop deze beoordeling moet worden uitgevoerd?

____________

1 Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (PB 2016, L 119, blz. 1).