A Bíróság (nagytanács) 2015. október 6-i ítélete (a High Court [Írország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Maximillian Schrems kontra Data Protection Commissioner

(C-362/14. sz. ügy)1

(Előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Személyes adatok – A természetes személyek védelme az ilyen adatok kezelése vonatkozásában – Az Európai Unió Alapjogi Chartája – 7., 8. és 47. cikk – 95/46/EK irányelv – 25. és 28. cikk – Személyes adatok harmadik országokba való továbbítása – 2000/520/EK határozat – Személyes adatok Egyesült Államokba való továbbítása – Nem megfelelő védelmi szint – Érvényesség – Olyan természetes személy panasza, akinek az adatait az Európai Unióból az Egyesült Államokba továbbították – A nemzeti felügyelő hatóságok jogkörei)

Az eljárás nyelve: angol

A kérdést előterjesztő bíróság

High Court (Írország)

Az alapeljárás felei

Felperes: Maximillian Schrems

Alperes: Data Protection Commissioner

Rendelkező rész

A 2003. szeptember 29-i 1882/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel módosított, a személyes adatok feldolgozása [helyesen: kezelése] vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 1995. október 24-i 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az Európai Unió Alapjogi Chartájának 7., 8. és 47. cikkével összefüggésben értelmezett 25. cikkének (6) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy az e rendelkezés alapján elfogadott olyan határozat, mint az Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériuma által kiadott „biztonságos kikötő” adatvédelmi elvek által biztosított védelem megfelelőségéről és az ezzel kapcsolatos gyakran felvetődő kérdésekről szóló, 2000. július 26-i 2000/520/EK bizottsági határozat, amelyben az Európai Bizottság megállapítja, hogy valamely harmadik ország megfelelő védelmi szintet biztosít, nem akadályozza meg azt, hogy az ezen módosított irányelv 28. cikke szerinti tagállami felügyelő hatóság megvizsgálja a személy által benyújtott, valamely tagállamból e harmadik országba továbbított és őt érintő személyes adatok kezelése vonatkozásában a jogainak vagy szabadságainak védelmével kapcsolatos kérelmet, amennyiben e személy arra hivatkozik, hogy az ezen országban hatályos jog és gyakorlatok nem biztosítanak megfelelő védelmi szintet.A 2000/520/EK határozat érvénytelen.

____________

1 HL C 351.,2014.10.6.