A Törvényszék (ötödik tanács) T-108/17. sz., ClientEarth kontra Bizottság ügyben 2019. április 4-én hozott ítélete ellen a ClientEarth által 2019. június 14-én benyújtott fellebbezés

(C-458/19. P. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Fellebbező: ClientEarth (képviselő: A. Jones barrister)

A többi fél az eljárásban: Európai Bizottság, Európai Vegyianyag-ügynökség

A fellebbező kérelmei

A fellebbező azt kéri, hogy a Bíróság:

helyezze hatályon kívül a Törvényszék T-108/17. sz. ügyben hozott ítéletét;

az ügyet határozathozatal céljából utalja vissza a Törvényszékhez; vagy másodlagosan

helyezze hatályon kívül a Törvényszék T-108/17. sz. ügyben hozott ítéletét, és

nyilvánítsa a megsemmisítés iránti keresetet elfogadhatónak és megalapozottnak, és következésképpen semmisítse meg a vitatott határozatot; mindenesetre pedig

a Bizottságot kötelezze az elsőfokú eljárás és a fellebbezési eljárás költségeinek, köztük a beavatkozó felek részéről felmerült költségeknek a viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Első jogalap: A Törvényszék tévesen alkalmazta a jogot annak megállapításával, hogy a hozzá benyújtott kereset „kizárólag a belső felülvizsgálat iránti kérelemről szóló határozat jogszerűségére vonatkozhat, az engedélyezési kérelem elégséges vagy elégtelen jellegére azonban nem”, és hogy „a Törvényszék előtt egy belső felülvizsgálat iránti kérelmet elutasító határozat megsemmisítése iránti kereset keretében felhozott jogalapok és érvek csak akkor tekinthetőek elfogadhatónak, amennyiben e jogalapokat vagy érveket a felperes már a belső felülvizsgálat iránti kérelemben is előterjesztette”, valamint azzal, hogy ezen indokok alapján a felperesek megsemmisítés iránti keresetének bizonyos részeit mint elfogadhatatlant elutasította.

Második jogalap: A Törvényszék tévesen alkalmazta a jogot, amikor az 1367/2006/EK rendelet1 10. és 12. cikke alapján eljáró nem kormányzati szervezetek tekintetében túl magas bizonyítási szintet alkalmazott.

Harmadik jogalap: A Törvényszék tévesen alkalmazta a jogot annak megállapításával, hogy az előállított vagy felhasznált gyári új DEHP2 mennyiségének a DEHP újrafeldolgozott formájának felhasználása útján történő csökkentése az 1907/2006/EK rendelettel3 összhangban álló felhasználásnak minősülhet, és a helyettesítő alternatívák releváns elemzésének alapjául szolgálhat.

Negyedik jogalap: A Törvényszék tévesen alkalmazta a jogot, amikor az 1907/2006/EK rendelet 60. cikke (7) bekezdésének való megfelelés értékelését pusztán alaki követelményként értelmezte, amely nem teszi szükségessé annak ellenőrzését, hogy a kérelemben szereplő információk ténylegesen eleget tesznek-e a 62. cikkben és az I. mellékletben foglalt követelményeknek.

Ötödik jogalap: A Törvényszék tévesen alkalmazta a jogot, amikor a 60. cikk (4) bekezdését akképpen értelmezte, hogy e rendelkezés az arra vonatkozó információk hiányában is lehetővé teszi a kockázatok és az előnyök mérlegelésével kapcsolatos határozathozatalt, hogy a kockázat eleget tesz-e az I. mellékletben foglalt követelményeknek.

Hatodik jogalap: A Törvényszék tévesen alkalmazta a jogot, amikor megállapította, hogy „az 1907/2006 rendelet 60. cikke (2) bekezdésének és a 62. cikke (4) bekezdése d) pontjának fényében meg kell állapítani, hogy kizárólag az anyag azon lényegi tulajdonságaira vonatkozó adatok relevánsak [a] 60. cikk[…] (4) bekezdésének első mondata szerinti kockázatértékelés szempontjából, amelyek szerepelnek az 1907/2006 rendelet XIV. mellékletében”.

Hetedik jogalap: A Törvényszék tévesen alkalmazta a jogot az elővigyázatosság elvének értelmezésekor.

____________

1 A környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésről, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban történő részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról szóló Aarhusi Egyezmény rendelkezéseinek a közösségi intézményekre és szervekre való alkalmazásáról szóló, 2006. szeptember 6-i 1367/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 2006. L 264., 13. o.).

2 Különös aggodalomra okot adó anyag.

3 A vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. december 18-i 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 2006. L 396., 1. o.; helyesbítések: HL 2007. L 136., 3. o.; HL 2008. L 141., 22. o.; HL 2009. L 36., 84. o.; HL 2010. L 118., 89. o.; HL 2015. L 212., 39. o.).