Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 14. jūnijā iesniedza Svea Hovrätt (Zviedrija) – Östgötatrafiken AB/Patent- och registreringsverket

(Lieta C-456/19)

Tiesvedības valoda – zviedru

Iesniedzējtiesa

Svea Hovrätt

Pamatlietas puses

Prasītāja: AB Östgötatrafiken

Atbildētājs: Patent- och registreringsverket

Prejudiciālie jautājumi

Jautājumi attiecas uz Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2015/2436/EK (2015. gada 16. decembris), ar ko tuvina dalībvalstu tiesību aktus attiecībā uz preču zīmēm 1 , 4. panta 1. punkta b) apakšpunkta piemērošanu, un tie ir šādi:

Vai Preču zīmju direktīvas 4. panta 1. punkta b) apakšpunkts ir jāinterpretē tādējādi, ka gadījumā, ja reģistrācijai ir pieteikta preču zīme, kas apzīmē pakalpojumus, un ja pieteikums attiecas uz apzīmējumu, kas novietots konkrētā pozīcijā un nosedz lielus laukumus uz fiziskiem objektiem, kuri tiek izmantoti pakalpojumu sniegšanai, ir jānovērtē, kādā mērā šī preču zīme nav neatkarīga no konkrēto objektu izskata?

Ja uz pirmo jautājumu tiek sniegta apstiprinoša atbilde, vai preču zīmei ir būtiski jāatšķiras no attiecīgajā ekonomikas nozarē pastāvošās normas vai ieražām, lai varētu uzskatīt, ka šai preču zīmei ir atšķirtspēja?

____________

1 OV 2015, L 336, 1. lpp.