Pritožba, ki jo je Inpost S.A.vložila 5. junija 2019 zoper sodbo Splošnega sodišča z dne 19. marca 2019 v zadevah T-282/16 in T-283/16, Inpost Paczkomaty und Inpost i Inpost/Komisija

(Zadeva C-432/19 P)

Jezik postopka: poljščina

Stranke

Pritožnica: Inpost S.A. (zastopnik: W. Knopkiewicz, radca prawny)

Drugi stranki v postopku: Evropska komisija, Republika Poljska

Predlog

Pritožnica predlaga, naj se

–    sodba Splošnega sodišča razveljavi;

–    sklepi razglasijo za nične;

–    Komisiji naloži plačilo stroškov tega postopka in postopka pred Splošnbim sodiščem.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Prvi pritožbeni razlog: kršitev člena 106(2) PDEU, ker je Splošno sodišče napačno presodilo, da so bile zahteve iz točke 19 (oddelek 2.6) Okvira [Evropske unije za državno pomoč v obliki nadomestila za javne storitve (2011)] spoštovane, kršitev načel Pogodbe glede oddaje javnih naročil (načela nediskriminacije, enakega obravnavanja in preglednosti) in napačna razlaga člena 7(2) Direktive 97/67/ES (poštna direktiva).

Metode, ki so jih uporabile države članice za financiranje opravljanja univerzalnih storitev morajo biti skladne tako z načeli prepovedi diskriminacije, preglednosti in enakega obravnavanja, ki izhajajo iz določb Pogodbe DEU o svoboščinah na notranjem trgu (in zajemajo izbiro ponudnika univerzalne poštne storitve z razpisom), kot tudi s členom 106(2) PDEU, kar v tem primeru ni podano.

Drugi pritožbeni razlog: kršitev člena 106(2) PDEU – neupravičena ugotovitev izpolnitve zahtev iz točke 14 (oddelek 2.2) in 60 (oddelek 2.10) Okvira [Evropske unije za državno pomoč v obliki nadomestila za javne storitve (2011)]. Čeprav obveznost javne storitve, zaupane poljski pošti (Poczta Polska), izpolnjuje zahteve iz poštne direktive, to ne izključuje obveznosti, da se opravi javno posvetovanje ali da se uporabijo druga ustrezna sredstva, ki omogočajo upoštevanje interesov uporabnikov in izvajalcev storitev, zato da se dokaže, da so bile potrebe na področju univerzalne storitve ustrezno upoštevane.

Tretji pritožbeni razlog: kršitev člena 106(2) PDEU, ker je Splošno sodišče napačno presodilo, da so zahteve iz točke 52 (oddelek 2.9) tega okvira spoštovane in kršitev člena 7(1), (3) in (5) Direktive 97/67/ES. Splošno sodišče je napačno presodilo, da kompenzacijski sklad izpolnjuje zahtevo po nediskriminaciji glede na enotno prispevno stopnjo, ki znaša največ 2% prihodkov, ki jih prejmejo izvajalci univerzalnih storitev ali enakovrednih storitev in ki so ga dolžni prispevati, tako da se to stopnjo enotno uporablja za vse gospodarske subjekte na trgu, kar je diskriminatorno, ker položaja izvajalcev univerzalnih storitev in izvajalcev enakovrednih storitev nista enaka. Splošno sodišče je tudi napačno menilo, da kompenzacijski sklad izpolnjuje tudi zahtevo po sorazmernosti.

Pri posvetovanjih glede načel zakonodajnih sprememb so bile značilnosti kompenzacijskega sklada zelo drugačne od značilnosti, ki so bile v končni fazi upoštevane v poštnem zakonu, kar pomeni, da ni mogoče šteti, da so bila načela sklada predmet posvetovanj.

Pogoji financiranja univerzalne storitve ne določajo obveznosti, da se preuči, ali nastali neto stroški za izvajalca univerzalnih poštnih storitev pomenijo nesorazmerno breme. Za samodejno vez med financiranjem storitve in nastankom računovodske izgube, ki izhaja iz opravljanja univerzalne storitve, se ne more šteti, da izpolnjuje zahteve poštne direktive.

Četrti pritožbeni razlog: kršitev člena 7(1) poštne direktive, ker je Splošno sodišče sprejelo financiranje stroška univerzalne storitve z določenim številom izključnih in posebnih pravic, ki so bile dane poljski pošti (Poczta Polska). V skladu s členom 7(1) poštne direktive države članice ne dodelijo ali ohranijo v veljavi izključnih ali posebnih pravic za vzpostavitev in opravljanje poštnih storitev. Izključne in posebne pravice, ki so dane poljski pošti (Poczta Polska), pa v nasprotju z mnenjem Splošnega sodišča očitno ne spadajo med vrsto izjem, ki jih določa poštna direktiva.

____________