Tužba podnesena 22. srpnja 2019. – Europska komisija protiv Kraljevine Španjolske

(predmet C-559/19)

Jezik postupka: španjolski

Stranke

Tužitelj: Europska komisija (zastupnici: C. Hermes, E. Manhaeve i E. Sanfrutos Cano, agenti)

Tuženik: Kraljevina Španjolska

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Suda zahtijeva da:

utvrdi da je Kraljevina Španjolska povrijedila obveze koje ima na temelju članka 4. stavka 1. točke (b) u vezi s člankom 1. točkom (a) i točkom 2.1.2. Priloga V., članka 5. u vezi s točkom 2.2. Priloga II., članka 11. stavka 1., članka 11. stavka 3. točaka (a), (c) i (e) članka 11. stavka 4. Direktive 2000/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2000. o uspostavi okvira za djelovanje Zajednice u području vodne politike1 , time što nije donijela potrebne mjere za sprječavanje pogoršanja stanja podzemnih voda područja Doñana, time što nije provela daljnje određivanje značajki voda izloženih riziku, a da pritom nije odredila ni potrebne mjere i time što u program mjera Plana upravljanja riječnim slivovima za područje riječnih slivova Guadalquivira nije uključila primjerene osnovne i dopunske mjere;

utvrdi da je Kraljevina Španjolska povrijedila obveze koje ima na temelju članka 6. stavka 2. u vezi s člankom 7. Direktive Vijeća 92/43/EEZ od 21. svibnja 1992. o očuvanju prirodnih staništa i divlje faune i flore2 , time što nije donijela odgovarajuće mjere za izbjegavanje pogoršanja prirodnih staništa i staništa vrsta za koje su određeni prostori koji se ovdje razmatraju (PZP/PZZ ES0000024 Doñana, PZP/PZZ ES6150009 Doñana Sjever i zapad i PZP ES6150012 Dehesa del Estero i Montes de Moguer);

naloži Kraljevini Španjolskoj snošenje troškova.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

Povreda obveza na temelju članka 4. stavka 1. točke (b) Direktive 2000/60/EZ u vezi s njezinim člankom 1. točkom (a) i točkom 2.1.2. Priloga V. toj direktivi

Člankom 4. stavkom 1. točkom (b) Direktive 2000/60/EZ nalaže se državama članicama sprečavanje pogoršanja stanja svih podzemnih voda. Tu odredbu treba tumačiti u vezi s člankom 1. točkom (a) te direktive, kojim se određuju ciljevi zaštite okoliša koje države članice trebaju postići u vezi s podzemnim vodama, i s točkom 2.1.2. njezinog Priloga V., kojom se definira dobro količinsko stanje podzemnih voda. Komisija smatra da Kraljevina Španjolska nije donijela potrebne mjere radi sprečavanja pogoršanja prekomjernim iskorištavanjem stanja podzemnih voda u području Doñana. Stoga Komisija zaključuje da je Kraljevina Španjolska povrijedila obveze koje ima na temelju članka 4. stavka 1. točke (b) Direktive 2000/60/EZ u vezi s njezinim člankom 1. točkom (a) i točkom 2.1.2. Priloga V. toj direktivi.

Povreda obveza na temelju članka 5. Direktive 2000/60/EZ u vezi s točkom 2.2. Priloga II. toj direktivi

Člankom 5. Direktive 2000/60/EZ utvrđuje se postupak koji je potrebno slijediti kako bi se izradilo vodno područje, nalažući u svakom slučaju analizu njegovih značajki, pregled utjecaja ljudske aktivnosti na stanje površinskih i podzemnih vodnih tijela i ekonomsku analizu korištenja voda. Kada se, provođenjem početne analize značajki, utvrdi da je tijelo podzemnih voda izloženo riziku, države članice trebaju, na temelju točke 2.2. Priloga II. direktivi, provesti daljnje određivanje značajki. Komisija smatra da je Kraljevina Španjolska pogrešno primijenila članak 5. stavak 1. Direktive 2000/60/EZ u vezi s točkom 2.2. Priloga II. toj direktivi na način da nije provela daljnje određivanje značajki tijela podzemnih voda područja Doñana izloženih riziku niti je odredila potrebne mjere. Stoga Komisija zaključuje da je Kraljevina Španjolska povrijedila obveze koje ima na temelju članka 5 Direktive 2000/60/EZ u vezi s točkom 2.2. Priloga II. toj direktivi

Povreda članka 11. stavka 1., članka 11. stavka 3. točaka (a), (c) i (e) i članka 11. stavka 4. Direktive 2000/60/EZ

Na temelju članka 11. stavka 1. Direktive 2000/60/EZ, svaka država članica „dužna je osigurati uspostavu programa mjera za svako vodno područje ili za dio međunarodnog vodnog područja na svojem državnom području, vodeći računa o rezultatima analiza iz članka 5., radi postizanja ciljeva iz članka 4.ˮ U stavku 3. točkama (a), (c) i (e) podrobno se navode određene osnovne mjere koje se trebaju uključiti u navedeni program mjera. Stavak 4. te odredbe upućuje na dopunske mjere, koje su osmišljene i primjenjuju se kao dodatak osnovnim mjerama. Komisija smatra da je Kraljevina Španjolska povrijedila obveze koje ima na temelju članka 11. stavka 1., članka 11. stavka 3. točaka (a), (c) i (e) i članka 11. stavka 4. Direktive 2000/60/EZ, s obzirom na to da u Plan upravljanja riječnim slivovima za područje riječnih slivova Guadalquivira nije uključila prikladne osnovne i dopunske mjere.

Povreda članka 6. stavka 2. u vezi s člankom 7. Direktive 92/43/EEZ

Člankom 6. stavkom 2. Direktive 92/43/EEZ utvrđuje se, na temelju načela prevencije, dužnost opće zaštite koja podrazumijeva obvezu izbjegavanja, u staništima i kod vrsta za koje je određeno područje, bilo kakvog pogoršanja kao i bilo kakvog uznemiravanja, koja bi mogla značajno negativno utjecati na ciljeve Direktive. Na temelju njezinog članka 7. ta dužnost zaštite proširena je na područja klasificirana kao Područja posebne zaštite za ptice (PPZ) na temelju Direktive Vijeća 79/409/EEZ [od 2. travnja 1979.] o očuvanju divljih ptica3 . Komisija smatra da je Kraljevina Španjolska povrijedila obveze koje ima na temelju članka 6. stavka 2. u vezi s člankom 7. Direktive 92/43/EEZ, s obzirom na to da nije donijela prikladne mjere za izbjegavanje pogoršanja prirodnih staništa i staništa vrsta za koja su određena područja PZP/PZZ ES0000024 Doñana, PZP/PZZ ES6150009 Doñana Sjever i zapad i PZP ES6150012 Dehesa del Estero i Montes de Moguer.

____________

1 SL 2000., L 327, str. 1. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 15., svezak 1., str. 48.)

2 SL 1992., L 206, str. 7. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 15., svezak 2., str. 14.)

3 SL 1979., L 103, str. 1.