Prasība, kas celta 2019. gada 10. oktobrī – Eiropas Komisija/Itālijas Republika

(Lieta C-744/19)

Tiesvedības valoda – itāļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Eiropas Komisija (pārstāvji: R. Tricot, G. Gattinara)

Atbildētāja: Itālijas Republika

Prasījumi

Komisijas prasījumi Tiesai ir šādi:

1)    konstatēt, ka,

nepieņemdama nepieciešamos normatīvos un administratīvos aktus, lai pilnībā nodrošinātu atbilstību Padomes Direktīvai 2013/59/Euratom (2013. gada 5. decembris), ar ko nosaka drošības pamatstandartus aizsardzībai pret jonizējošā starojuma radītajiem draudiem un atceļ Direktīvu 89/618/Euratom, Direktīvu 90/641/Euratom, Direktīvu 96/29/Euratom, Direktīvu 97/43/Euratom un Direktīvu 2003/122/Euratom 1 ,

un nedarīdama Komisijai zināmus šos noteikumus,

Itālijas Republika nav izpildījusi pienākumus, kas tai ir uzlikti ar šīs direktīvas 106. pantu;

2)    piespriest Itālijas Republikai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Ar vienīgo prasības pamatu Komisija apgalvo, ka nepieņemdama un nedarīdama zināmus Komisijai nepieciešamos normatīvos un administratīvos aktus, lai pilnībā nodrošinātu atbilstību Direktīvai 2013/59, Itālijas Republika neesot izpildījusi pienākumus, kas tai ir uzlikti ar šīs direktīvas 106. pantu.

____________

1     OV 2014, L 13, 1. lpp.