Pritožba, ki jo je Evropska komisija vložila 31. oktobra 2019 zoper sodbo Splošnega sodišča (drugi razširjeni senat) z dne 24. septembra 2019 v zadevi T-105/17, HSBC Holdings plc in drugi/Komisija

(Zadeva C-806/19 P)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Pritožnik: Evropska komisija (zastopniki: T. Christoforou, M. Farley in F. van Schaik, agenti)

Druge stranke v postopku: HSBC Holdings plc, HSBC Bank plc, HSBC France

Predlogi

Pritožnica Sodišču predlaga, naj:

razveljavi izpodbijano sodbo točke od 336 do 354 in izrek) v delu, v katerem so globe iz člena 2 spornega sklepa1 odpravljene;

zavrne drugi, tretji in četrti del šestega razloga iz tožbe družbe HSBC pred Splošnim sodiščem, ki se nanašajo na globe, in njen podredni predlog v zvezi z izvrševanjem neomejene pristojnosti,

ali podredno:

zadevo glede drugega, tretjega in četrtega dela šestega razloga iz tožbe družbe HSBC pred Splošnim sodiščem in njen podredni predlog v zvezi z izvrševanjem neomejene pristojnosti vrne Splošnemu sodišču v razsojanje in

družbi HSBC naloži plačilo vseh stroškov tega postopka in prilagodi sklep o stroških v izpodbijani sodbi, da bo upoštevan izid postopka s to pritožbo.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Splošno sodišče je s tem, da je v točkah od 345 do 353 izpodbijane sodbe ugotovilo, da Komisija ni izpolnila obveznosti obrazložitve na podlagi člena 296 PDEU, kar zadeva faktor znižanja za določitev osnovnega zneska globe, naložene družbi HSBC, in posledično na podlagi te ugotovitve razglasilo ničnost člena 2(b) spornega sklepa, napačno uporabilo pravo.

Splošno sodišče je uporabilo napačen pravni standard za presojo ustreznosti razlogovanja v spornem sklepu, kar zadeva faktor znižanja. Komisija v odločbah o naložitvi glob podjetjem za kršitev člena 101 PDEU ni dolžna navesti številčne podatke v zvezi z metodo za izračun glob ali navesti vse podatke v zvezi z vsakim vmesnim korakom v zvezi z metodo za izračun. Če se razlogovanje v spornem sklepu oceni glede na pravilen pravni standard, izpolnjuje zahteve na podlagi člena 296 PDEU, ker je z njim Komisija predstavila sklepanje v zvezi s (i) potrebo po uporabi faktorja znižanja, (ii) določeno ravnjo faktorja znižanja, (iii) dejavniki, ki jih je upoštevala za določitev ravni faktorja znižanja, (iv) tem, zakaj je ugotovila, da je treba upoštevati vse te dejavnike, in (v) navedbo vpliva vsakega od dejavnikov na končno raven faktorja znižanja. Poleg tega je razlogovanje v spornem sklepu njegovim naslovnikom omogočalo preveritev, ali je bilo spoštovano načelo enakega obravnavanja.

____________

1 Sklep Komisije C(2016) 8530 final z dne 7. decembra 2016 v zvezi s postopkom na podlagi člena 101 [PDEU] in člena 53 Sporazuma EGP (zadeva AT.39914 – Evrski obrestni izvedeni finančni instrumenti).