Cerere de decizie preliminară introdusă de Landgericht Stralsund (Germania) la 18 ianuarie 2016 – HanseYachts AG/Port D’Hiver Yachting SARL, Société Maritime Côte D’Azur, Compagnie Generali IARD SA

(Cauza C-29/16)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Landgericht Stralsund

Părțile din procedura principală

Reclamantă: HanseYachts AG

Pârâte: Port D’Hiver Yachting SARL, Société Maritime Côte D’Azur și Compagnie Generali IARD SA

Întrebarea preliminară

În cazul în care dreptul procesual al unui stat membru prevede o procedură probatorie autonomă, în cadrul căreia, la solicitarea instanței, se obține o expertiză judiciară (în speță: expertise judiciare din dreptul francez), iar în statul membru respectiv se instituie o asemenea procedură și ulterior, în același stat membru, se introduce o acțiune în justiție, întemeiată pe rezultatele procedurii probatorii autonome:

Trebuie să se considere, în acest caz, că actul prin care s-a declanșat procedura probatorie autonomă constituie „actul de sesizare a instanței sau un alt act echivalent” în sensul articolului 30 punctul 1 din Regulamentul (CE) nr. 44/20011 ? Sau trebuie să se considere că doar actul prin intermediul căruia s-a introdus acțiunea în instanță trebuie calificat drept „actul de sesizare a instanței sau un alt act echivalent?

____________

1 Regulamentul (CE) nr. 44/2001 al Consiliului din 22 decembrie 2000 privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială (JO L 12, p. 1, Ediție specială, 19/vol. 3, p. 74).