Cerere de decizie preliminară introdusă de Cour administrative (Luxemburg) la 14 iunie 2016 – UBS (Luxembourg) SA, Alain Hondequin, Holzem şi alţii

(Cauza C-358/16)

Limba de procedură: franceza

Instanța de trimitere

Cour administrative

Părțile din procedura principală

Reclamanți: UBS (Luxembourg) SA, Alain Hondequin, Holzem şi alţii

Întrebările preliminare

În mod special, din perspectiva articolului 41 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene (carta) care consacră principiul bunei administrări, excepţia privind „cazurile reglementate de dreptul penal”, prevăzută atât la articolul 54 alineatul (1) final din Directiva 2004/39/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind pieţele instrumentelor financiare, de modificare a Directivelor 85/611/CEE şi 93/6/CEE ale Consiliului şi a Directivei 2000/12/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi de abrogare a Directivei 93/22/CEE a Consiliului1 , cât şi în prima parte a articolului 54 alineatul (3), se referă la o situaţie care intră sub incidenţa unei sancţiuni administrative în temeiul legislaţiei naţionale, fiind însă considerată ca făcând parte din dreptul penal în lumina Convenţiei europene pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale (CEDO), cum este sancţiunea analizată în cauza principală aplicată de autoritatea naţională de reglementare, care este o autoritate naţională de supraveghere, şi care constă în a impune unui membru al unui barou naţional să înceteze exercitarea funcţiei de administrator sau a altei funcţii supuse autorizării, în cadrul unei entităţi supravegheate de respectiva autoritate de reglementare, solicitându-i-se să demisioneze, în cel mai scurt timp, din toate funcţiile aferente?

În condiţiile în care sancţiunea administrativă sus-menţionată, considerată ca atare în dreptul naţional, intră sub incidenţa unei proceduri administrative, în ce măsură obligaţia de păstrare a secretului profesional pe care o autoritate naţională de supraveghere o poate invoca în temeiul articolului 54 din Directiva 2004/39/CE, este condiţionată de cerinţa unui proces echitabil care include o cale de atac eficientă, astfel cum se desprinde din articolul 47 din cartă, care trebuie apreciată în raport cu cerinţele care decurg în paralel din articolele 6 şi 13 din CEDO în ceea ce priveşte un proces echitabil şi o cale de atac eficientă, precum şi cu ansamblul garanţiilor prevăzute la articolul 48 din cartă, în special cele din sfera accesului integral al persoanei în cauză la dosarul administrativ al autorului unei sancţiuni administrative care este în acelaşi timp şi autoritatea naţională de supraveghere, în scopul apărării intereselor şi drepturilor civile ale persoanei sancţionate în cauză?

____________

1 JO L 145, p. 1, Ediţie specială, 06/vol. 8, p. 247.