Cerere de decizie preliminară introdusă de Administrativen sad Sofia-grad (Bulgaria) la 4 martie 2013 - Snezhana Somova/Glaven direktor na Stolichno upravlenie "Sotsialno osiguryavane"

(Cauza C-103/13)

Limba de procedură: bulgara

Instanța de trimitere

Administrativen sad Sofia- grad -

Părțile din procedura principală

Reclamantă: Snezhana Somova

Pârât: Glaven director na Stolichno upravlenie "Sotsialno osiguryavane"

Întrebările preliminare

Având în vedere împrejurările din procedura principală, articolul 48 primul paragraf TFUE şi articolul 49 primul şi al doilea paragraf TFUE trebuie interpretate în sensul că permit aplicarea unei dispoziţii naţionale a unui stat membru, precum cea în discuţie în procedura principală, prevăzută la articolul 94 alineatul (1) din Codul asigurărilor sociale (Kodeks na sotsialno osiguryavane) referitoare la cerinţa de a rezilia contractul de asigurare drept temei pentru acordarea unei pensii pentru limită de vârstă unui resortisant al unui stat membru care la momentul depunerii cererii de pensie avea statutul de persoană care desfăşoară o activitate profesională independentă într-un alt stat membru şi care intră în domeniul de aplicare al Regulamentului (CEE) nr. 1408/71 al Consiliului din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariați, cu lucrătorii care desfășoară activități independente și cu membrii familiilor acestora care se deplasează în cadrul Comunității?

Articolul 94 alineatul (2) din Regulamentul nr. 1408/71 coroborat cu articolul 48 primul paragraf litera (a) TFUE trebuie interpretat în sensul că admite o excepţie de la regula privind cumularea perioadelor de asigurare în privinţa perioadelor de asigurare care au fost realizate într-un alt stat membru, înainte ca statul membru în care a fost depusă cererea de pensie să fi aplicat regulamentul, întrucât dispoziţia menţionată acordă persoanei asigurate dreptul de a opta dacă va declara aceste perioade în vederea unei cumulări, precum şi dreptul de a aprecia dacă este necesar să se ia în considerare o cumulare, în cazul în care perioada realizată conform dreptului statului membru în care a fost depusă cererea nu este suficientă pentru dobândirea dreptului la pensie şi dacă o perioadă suficientă nu poate fi obţinută decât prin achitarea unor contribuţii la fondul de asigurări?

În aceste împrejurări, articolul 48 primul paragraf litera (a) TFUE permite persoanei asigurate să decidă dacă se aplică sau nu se aplică articolul 46 alineatul (2) din Regulamentul nr. 1408/71 cu privire la cumularea perioadelor de asigurare după începerea aplicării Regulamentului 1408/71 prin faptul că în cererea de pensionare această persoană nu declară perioadele de asigurare realizate într-un alt stat membru?

Articolul 12 alineatul (1) din Regulamentul nr. 1408/71 trebuie interpretat în sensul că permite recunoaşterea perioadelor de asigurare pe baza achitării contribuţiilor de asigurare, astfel cum se prevede în dreptul bulgar la articolul 9 alineatul 3 din [dispoziţiile tranzitorii şi finale] ale Codul asigurărilor sociale, în cazul în care în împrejurări precum cele din procedura principală perioadele de asigurare astfel recunoscute au fost realizate concomitent cu perioadele de asigurare realizate conform dreptului unui alt stat membru?

Articolul 12 alineatul (2) din Regulamentul nr. 1408/71 trebuie interpretat în sensul că permite ca un stat membru să sisteze plata prestaţiilor şi să solicite rambursarea tuturor plăţilor efectuate conform dreptului naţional către resortisantul acestui stat membru cu titlu de prestaţii de pensie pentru limită de vârstă, în cazul în care condiţiile impuse de regulament erau îndeplinite numai la momentul acordării pensiei, iar din consideraţii întemeiate exclusiv pe dreptul naţional, conform căruia la momentul acordării pensiei contractul de asigurare încheiat de beneficiarul pensiei într-un alt stat membru nu fusese reziliat, a fost recunoscută o perioadă de asigurare pe baza plăţii contribuţiilor de asigurare conform dreptului naţional, fără a lua în considerare perioadele de asigurare care fuseseră realizate la momentul acordării pensiei într-un alt stat membru şi fără a analiza dacă cuantumul pensiei ar fi trebuit să fie stabilit la o altă valoare?

În cazul în care este permisă rambursarea plăţilor efectuate cu titlu de pensie, din principiile fundamentale ale dreptului Uniunii, şi anume din principiul echivalenţei şi al efectivităţii, rezultă că sunt datorate şi dobânzi, în cazul în care dreptul naţional al statului membru nu prevede plata de dobânzi în situaţia în care are loc rambursarea unei pensii acordate în temeiul unui tratat de drept internaţional?

____________

1 - JO L 149, p. 2, Ediție specială, 05/vol. 1, p. 26.