Απόφαση του Δικαστηρίου (τμήμα μείζονος συνθέσεως) της 13ης Σεπτεμβρίου 2016

Alfredo Rendón Marín κατά Administración del Estado

Αίτηση του Tribunal Supremo για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως

Προδικαστική παραπομπή – Ιθαγένεια της Ένωσης – Άρθρα 20 και 21 ΣΛΕΕ – Οδηγία 2004/38/ΕΚ – Δικαίωμα διαμονής υπηκόου τρίτου κράτους ο οποίος έχει ποινικό ιστορικό – Γονέας έχων την αποκλειστική επιμέλεια δύο ανήλικων τέκνων, πολιτών της Ένωσης – Πρώτο τέκνο υπήκοος του κράτους μέλους κατοικίας – Δεύτερο τέκνο υπήκοος άλλου κράτους μέλους – Εθνική νομοθεσία αποκλείουσα τη χορήγηση άδειας διαμονής στον εν λόγω ανιόντα λόγω του ποινικού ιστορικού του – Άρνηση χορηγήσεως δικαιώματος διαμονής δυνάμενη να οδηγήσει σε υποχρέωση των τέκνων να εγκαταλείψουν το έδαφος της Ένωσης

Υπόθεση C-165/14


Πάνω μέρος σελίδας Έγγραφα της υποθέσεως
Έγγραφο Ημερομηνία Ονόματα των διαδίκων Θεματική κατηγορία Curia EUR-Lex
Απόφαση (ΕΕ)
28/10/2016 Rendón Marín
Βλ. έγγραφα pdf
Απόφαση
ECLI:EU:C:2016:675
13/09/2016 Rendón Marín
Κείμενο EUR-Lex Δίγλωσσο κείμενο EUR-Lex
Απόφαση (Περίληψη)
ECLI:EU:C:2016:675
13/09/2016 Rendón Marín
Προτάσεις
ECLI:EU:C:2016:75
04/02/2016 Rendón Marín
Κείμενο EUR-Lex Δίγλωσσο κείμενο EUR-Lex
Αίτηση/Αίτημα (ΕΕ)
16/05/2014 Rendón Marín
Βλ. έγγραφα pdf
Πάνω μέρος σελίδας Νομική ανάλυση της αποφάσεως ή της υποθέσεως

Συλλογή της Νομολογίας

έχει δημοσιευθεί στην ψηφιακή Συλλογή (Γενική Συλλογή)

Αντικείμενο

Πληροφορία μη διαθέσιμη

Σχέδιο συστηματικής κατατάξεως

1.
3 Δικαστικές διαφορές
  3.04 Αίτηση εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως
    3.04.02 Αρμοδιότητα του Δικαστηρίου
3 Δικαστικές διαφορές
  3.04 Αίτηση εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως
    3.04.02 Αρμοδιότητα του Δικαστηρίου
1 Η έννομη τάξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  1.09 Απαγόρευση των διακρίσεων και ιθαγένεια της Ένωσης
    1.09.03 Δικαίωμα εισόδου και διαμονής
      1.09.03.01 Τρόποι ασκήσεως του δικαιώματος εισόδου και διαμονής
1 Η έννομη τάξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  1.04 Θεμελιώδη δικαιώματα
    1.04.03 Θεμελιώδη δικαιώματα
      1.04.03.07 Σεβασμός της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής
1 Η έννομη τάξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  1.04 Θεμελιώδη δικαιώματα
    1.04.03 Θεμελιώδη δικαιώματα
      1.04.03.24 Δικαιώματα του παιδιού
1 Η έννομη τάξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  1.09 Απαγόρευση των διακρίσεων και ιθαγένεια της Ένωσης
    1.09.03 Δικαίωμα εισόδου και διαμονής
      1.09.03.02 Περιορισμοί που δικαιολογούνται από λόγους δημοσίας τάξεως, δημοσίας ασφαλείας και δημοσίας υγείας
1 Η έννομη τάξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  1.04 Θεμελιώδη δικαιώματα
    1.04.03 Θεμελιώδη δικαιώματα
      1.04.03.07 Σεβασμός της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής
1 Η έννομη τάξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  1.04 Θεμελιώδη δικαιώματα
    1.04.03 Θεμελιώδη δικαιώματα
      1.04.03.24 Δικαιώματα του παιδιού
1 Η έννομη τάξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  1.09 Απαγόρευση των διακρίσεων και ιθαγένεια της Ένωσης
    1.09.03 Δικαίωμα εισόδου και διαμονής
      1.09.03.02 Περιορισμοί που δικαιολογούνται από λόγους δημοσίας τάξεως, δημοσίας ασφαλείας και δημοσίας υγείας


Παραπομπές στη νομολογία ή τη νομοθεσία

Σκέψεις που παραθέτουν

Διατακτικό

Προτάσεις


Ημερομηνίες

Ημερομηνία καταθέσεως του εισαγωγικού της δίκης δικογράφου

 • 07/04/2014

Ημερομηνία των προτάσεων

 • 04/02/2016

Ημερομηνία της επ’ακροατηρίου συζητήσεως

Πληροφορία μη διαθέσιμη

Ημερομηνία δημοσιεύσεως

13/09/2016


Παραπομπές

Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Απόφαση: ΕΕ C 419 από 14.11.2016, σ.2

Εισαγωγή της υποθέσεως: ΕΕ C 175 από 10.06.2014, σ.31

Ονόματα των διαδίκων

Rendón Marín

Επιστημονικός σχολιασμός

 1. Poupeau, Diane: Refus de titre de séjour au parent condamné pénalement d'un mineur citoyen de l'Union, L'actualité juridique ; droit administratif 2016 n° 30 p.1663 (FR)
 2. Rigaux, Anne: Parents ressortissants d'un États tiers, Europe 2016 Novembre Comm. nº 11 p.15 (FR)
 3. Mogan, Audrey Cherryl: Secretary of State for the Home Department v CS / Alfredo Rendon Marin v Administracion del Estado, Journal of Immigration Asylum and Nationality Law 2016 p.375-378 (EN)
 4. Zeran, Ünal: Zambrano reloaded: Aufenthaltsrecht und Ausweisungsschutz drittstaatsangehöriger Familienmitglieder von Unionsbürgern, Zeitschrift für Ausländerrecht und Ausländerpolitik 2016 p.54-55 (DE)
 5. Rigaux, Anne: Suites de l'affaire Zambrano : de l'influence sur l'expulsion d'un ressortissant d'État tiers pour des raisons pénales du fait qu'il soit le parent ayant la garde de jeunes mineurs qui sont des petits « citoyens européens »..., Europe 2016 Décembre nº 12 p.12-16 (FR)
 6. Cambien, N.: CS en Rendón Marín: heeft een strafblad gevolgen voor de toepassing van de Ruiz Zambranorechtspraak?, S.E.W. ; Sociaal-economische wetgeving 2017 p.131-134 (NL)
 7. Pfersich, Andreas: Unionsbürgerschaft, Art. 20 und 21 AEUV, Richtlinie 2004/38/EG, Drittstaatsangehöriger, Sorgerecht für Unionsbürger, Staatsangehörigkeit eines anderen Mitgliedstaats, Zeitschrift für Ausländerrecht und Ausländerpolitik 2017 p.41-42 (DE)
 8. Barbou Des Places, Ségolène: Le droit de séjour des ressortissants d'États tiers ayant la garde effective d'enfants citoyens de l'Union, Revue critique de droit international privé 2017 nº 01 p.45-54 (FR)
 9. Neuvonen, Päivi Johanna: EU citizenship and its “very specific” essence: Rendón Marin and CS, Common Market Law Review 2017 p.1201–1220 (EN)
 10. Benlolo Carabot, Myriam: Cour de justice, gde ch., 13 septembre 2016, Alfredo Rendón Marín c/ Administración del Estado, aff. C-165/14, ECLI:EU:C:2016:675 ; Secretary of State for the Home Department c/ CS, aff. C-304/14, ECLI:EU:C:2016:674, Jurisprudence de la CJUE 2016, Bruylant, Bruxelles. Décisions et commentaires 2017, p. 205-229 (FR)
 11. Carlier, Jean-Yves ; Renaudière, Géraldine: Libre circulation des personnes dans l'Union européenne, Journal de droit européen 2018 p.141-151 (FR)
 12. Carlier, Jean-Yves ; Renaudière, Géraldine: Libre circulation des personnes dans l'Union européenne, Journal de droit européen 2019 p.166-175 (FR)Αναλυτικά στοιχεία της διαδικασίας

Δικαστήριο που υποβάλλει το προδικαστικό ερώτημα

Tribunal Supremo - Ισπανία

Θεματική κατηγορία

 • Ιθαγένεια της Ένωσης

Σχετικές διατάξεις εθνικού δικαίου

Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, du 11 janvier 2000 (BOE nº 10, du 12 janvier 2000, p. 1139), article 31, paragraphe 5

Σχετικές διατάξεις διεθνούς δικαίου

Πληροφορία μη διαθέσιμη

Διαδικασία και αποτέλεσμα

 • Αίτηση εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως

Δικαστικός σχηματισμός

grande chambre (Cour)

Εισηγητής δικαστής

Rosas

Γενικός Εισαγγελέας

Szpunar

Γλώσσα(ες) διαδικασίας

 • ισπανική

Γλώσσα(ες) των προτάσεων

 • γαλλική