Üldkohtu otsus (kaheksas koda), 12.7.2018

Brugg Kabel AG ja Kabelwerke Brugg AG Holding versus Euroopa Komisjon

Konkurents – Keelatud kokkulepped – Elektrikaablite Euroopa turg – ELTL artikli 101 rikkumise tuvastamise otsus – Üks ja vältav rikkumine – Rikkumise tõendamine – Osalemise kestus – Avalik distantseerumine – Trahvisumma arvutamine – Rikkumise raskus – Täielik pädevus

Kohtuasi T-441/14Lehekülje algusse Kohtuasja dokumendid
Dokument Kuupäev Poolte nimed Valdkond Curia EUR-Lex
Kohtuotsus (ELT)
31/08/2018 Brugg Kabel ja Kabelwerke Brugg vs. komisjon
Kohtuotsus
ECLI:EU:T:2018:453
12/07/2018 Brugg Kabel ja Kabelwerke Brugg vs. komisjon
EUR-Lexi tekst Kakskeelne EUR-Lexi tekst
Kohtuotsus (kokkuvõte)
ECLI:EU:T:2018:453
12/07/2018 Brugg Kabel ja Kabelwerke Brugg vs. komisjon
Hagi (ELT)
22/08/2014 Brugg Kabel ja Kabelwerke Brugg vs. komisjon
Vt pdf-dokumente
Lehekülje algusse Kohtulahendi või kohtuasja juriidiline analüüs

Kohtulahendite kogumik

avaldatud elektroonilises kohtulahendite kogumikus (Üldine kohtulahendite kogumik)

Ese

Nõue tühistada osaliselt komisjoni 2. aprilli 2014. aasta otsus C(2014) 2139 ELTL artikli 101 ja EMP lepingu artikli 53 kohase menetluse kohta, mis puudutab kartelli elektrikaablite Euroopa turul (juhtum COMP/AT.39610 – Elektrikaablid)

Süstemaatiline liigitamine

1.
1 Euroopa Liidu õiguskord
  1.04 Põhiõigused
    1.04.02 Liidu põhiõiguste harta
      1.04.02.03 Põhiõiguste harta ja teiste olemasolevate dokumentide vaheline seos
        1.04.02.03.02 Seos EIÕK-ga (põhiõiguste harta artikli 52 lõige 3)
1 Euroopa Liidu õiguskord
  1.04 Põhiõigused
    1.04.03 Põhiõigused
      1.04.03.48 Süütuse presumptsioon ja kaitseõigus
4 Euroopa Liidu sisepoliitika
  4.08 Konkurents
    4.08.03 Konkurentsieeskirjade täitmine
      4.08.03.02 Konkurentsieeskirjade rakendamise menetlus komisjonis
        4.08.03.02.00 Üldist
1 Euroopa Liidu õiguskord
  1.04 Põhiõigused
    1.04.03 Põhiõigused
      1.04.03.41 Õigus heale haldusele
4 Euroopa Liidu sisepoliitika
  4.08 Konkurents
    4.08.03 Konkurentsieeskirjade täitmine
      4.08.03.02 Konkurentsieeskirjade rakendamise menetlus komisjonis
        4.08.03.02.04 Teabenõuded
1 Euroopa Liidu õiguskord
  1.04 Põhiõigused
    1.04.03 Põhiõigused
      1.04.03.48 Süütuse presumptsioon ja kaitseõigus
4 Euroopa Liidu sisepoliitika
  4.08 Konkurents
    4.08.03 Konkurentsieeskirjade täitmine
      4.08.03.02 Konkurentsieeskirjade rakendamise menetlus komisjonis
        4.08.03.02.06 Asjaomaste isikute ja kolmandate isikute ärakuulamine / juurdepääs toimikule
4 Euroopa Liidu sisepoliitika
  4.08 Konkurents
    4.08.00 Liidu konkurentsieeskirjad
      4.08.00.04 Territoriaalne kohaldamisala
4 Euroopa Liidu sisepoliitika
  4.08 Konkurents
    4.08.01 Kokkulepped, otsused ja kooskõlastatud tegevus
      4.08.01.01 Kokkulepete, otsuste ja kooskõlastatud tegevuse keeld
        4.08.01.01.01 Ettevõtjate vahelised kokkulepped, ettevõtjate ühenduste otsused ning kooskõlastatud tegevus
4 Euroopa Liidu sisepoliitika
  4.08 Konkurents
    4.08.03 Konkurentsieeskirjade täitmine
      4.08.03.02 Konkurentsieeskirjade rakendamise menetlus komisjonis
        4.08.03.02.08 Komisjoni otsus
4 Euroopa Liidu sisepoliitika
  4.08 Konkurents
    4.08.01 Kokkulepped, otsused ja kooskõlastatud tegevus
      4.08.01.01 Kokkulepete, otsuste ja kooskõlastatud tegevuse keeld
        4.08.01.01.01 Ettevõtjate vahelised kokkulepped, ettevõtjate ühenduste otsused ning kooskõlastatud tegevus
4 Euroopa Liidu sisepoliitika
  4.08 Konkurents
    4.08.01 Kokkulepped, otsused ja kooskõlastatud tegevus
      4.08.01.01 Kokkulepete, otsuste ja kooskõlastatud tegevuse keeld
        4.08.01.01.01 Ettevõtjate vahelised kokkulepped, ettevõtjate ühenduste otsused ning kooskõlastatud tegevus
4 Euroopa Liidu sisepoliitika
  4.08 Konkurents
    4.08.03 Konkurentsieeskirjade täitmine
      4.08.03.03 Komisjoni määratud trahv
        4.08.03.03.04 Trahv ELTL artiklite 101 ja 102 (EÜ artiklid 81 ja 82) rikkumise eest
          4.08.03.03.04.02 Põhisumma
            4.08.03.03.04.02.01 2006. aasta suunistest tulenev põhisumma
              4.08.03.03.04.02.01.01 Müügiväärtus
1 Euroopa Liidu õiguskord
  1.01 Liidu õiguse allikad
    1.01.02 Üldised õiguspõhimõtted
      1.01.02.01 Võrdõiguslikkuse ja mittediskrimineerimise põhimõte
4 Euroopa Liidu sisepoliitika
  4.08 Konkurents
    4.08.03 Konkurentsieeskirjade täitmine
      4.08.03.03 Komisjoni määratud trahv
        4.08.03.03.05 Üldpõhimõtete ja põhiõiguste järgimine
          4.08.03.03.05.01 Võrdne kohtlemine
4 Euroopa Liidu sisepoliitika
  4.08 Konkurents
    4.08.03 Konkurentsieeskirjade täitmine
      4.08.03.03 Komisjoni määratud trahv
        4.08.03.03.08 Kohtulik kontroll
          4.08.03.03.08.03 Täieulatuslik kohtulik kontroll
            4.08.03.03.08.03.01 Ulatus


Viited kohtupraktikale või õigusaktidele

Põhjenduses

Resolutsioonis

Kohtujuristi ettepanek

Teave puudub


Kuupäevad

Hagi/kaebuse esitamise kuupäev

  • 16/06/2014

Ettepaneku kuupäev

Teave puudub

Kohtuistungi kuupäev

Teave puudub

Kuulutamise kuupäev

12/07/2018


Viited muudes allikates

Avaldamine Euroopa Liidu Teatajas

kohtuotsus: -ELT C 328, 17.09.2018, lk34

Hagi/taotlus: -ELT C 303, 08.09.2014, lk36

Poolte nimed

Brugg Kabel ja Kabelwerke Brugg vs. komisjon

Kohtulahendite kommentaarid

  1. Idot, Laurence: Cartel international, inspections digitales et responsabilité d'une banque d'investissement, Europe 2018 Octobre Comm. nº 10 p.40-42 (FR)Menetluse andmed

Eelotsuse küsimuse esitanud kohus

Teave puudub

Valdkond

  • Konkurents
  • - Keelatud kokkulepped

Viidatud riigisisese õiguse sätted

Teave puudub

Viidatud rahvusvahelise õiguse sätted

Teave puudub

Menetlus ja tulemus

  • Tühistamishagi : sisuline rahuldamata jätmine

Kohtukoosseis

huitième chambre (Tribunal)

Ettekandja-kohtunik

Kancheva

Kohtujurist

Teave puudub

Kohtumenetluse keel(ed)

  • saksa

Ettepaneku keel(ed)

    Teave puudub