Wyrok Trybunału (ósma izba) z dnia 13 marca 2014 r.

Małgorzata Nierodzik przeciwko Samodzielnemu Publicznemu Psychiatrycznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Sąd Rejonowy w Białymstoku

Odesłanie prejudycjalne – Polityka społeczna – Dyrektywa 1999/70/WE – Porozumienie ramowe w sprawie pracy na czas określony zawarte przez UNICE, CEEP oraz ETUC – Klauzula 4 – Pojęcie „warunków zatrudnienia” – Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony – Odmienne traktowanie względem pracowników zatrudnionych na czas nieokreślony

Sprawa C-38/13


Góra strony Dokumenty dotyczące sprawy
Dokument Data Oznaczenia stron Dziedzina Curia EUR-Lex Link
Skarga (Dz.U.)
26/04/2013 Nierodzik
Wyrok (Streszczenie)
ECLI:EU:C:2014:152
13/03/2014 Nierodzik
Wyrok
ECLI:EU:C:2014:152
13/03/2014 Nierodzik
Wyrok (Dz.U.)
11/04/2014 Nierodzik
Góra strony Analiza prawna orzeczenia lub sprawy

Zbiór Orzeczeń

opublikowany (- ne) w elektronicznym Zbiorze Orzeczeń (Zbiór Orzeczeń - część ogólna)

Przedmiot

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym - Sąd Rejonowy w Białymstoku – Wykładnia art. 1 dyrektywy Rady 1999/70/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. dotyczącej Porozumienia ramowego w sprawie pracy na czas określony, zawartego przez Europejską Unię Konfederacji Przemysłowych i Pracodawców (UNICE), Europejskie Centrum Przedsiębiorstw Publicznych (CEEP) oraz Europejską Konfederację Związków Zawodowych (ETUC) (Dz.U. 175, s. 43) oraz klauzul 1 i 4 załącznika do tej dyrektywy - Uregulowanie prawa krajowego przewidujące mniej korzystne okresy wypowiedzenia dla umów o pracę zawartych na czas określony aniżeli dla umów o pracę zawartych na czas nieokreślony

Plan klasyfikacji systematycznej

1.
4 Polityka wewnętrzna Unii Europejskiej
  4.14 Polityka społeczna
    4.14.07 Praca na czas określony
4 Polityka wewnętrzna Unii Europejskiej
  4.14 Polityka społeczna
    4.14.07 Praca na czas określony
4 Polityka wewnętrzna Unii Europejskiej
  4.14 Polityka społeczna
    4.14.07 Praca na czas określony


Cytaty z orzecznictwa lub prawodawstwa

Uzasadnienie

Sentencja

Opinia

Informacja niedostępna


Daty

Data złożenia dokumentu wszczynającego postępowanie

  • 25/01/2013

Data opinii

Informacja niedostępna

Data rozprawy

Informacja niedostępna

Data ogłoszenia

13/03/2014


Odesłania

Publikacja w Dzienniku Urzędowym

Wyrok: Dz.U. C 135 od 05.05.2014, str.13

Wniosek: Dz.U. C 141 od 18.05.2013, str.9

Oznaczenia stron

Nierodzik

Komentarze doktryny

  1. Driguez, Laetitia: Égalité de traitement des travailleurs en CDD, Europe 2014 Mai Com. nº 5 p.42 (FR)
  2. Tricoit, Jean-Philippe: CDD – CDI : application du principe d'égalité de traitement, La Semaine Juridique - Social 2014 nº 42 p.1395 (FR)
  3. Kresal, Barbara: Novosti sodne prakse SEU glede dela za določen čas, delovnega časa, prepovedi diskriminacije in kolektivnih odpustov, Delavci in Delodajalci 2017 nº 2-3 p.179-198 (SL)Analityczne dane proceduralne

Pochodzenie pytania prejudycjalnego

Sąd Rejonowy w Białymstoku (Tribunal d'arrondissement de Białystok) - Polska

Dziedzina

  • Polityka socjalna

Relewantne przepisy prawa krajowego

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, art. 33 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, art. 36 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.

Relewantne przepisy prawa międzynarodowego

Informacja niedostępna

Procedura i wynik

  • Odesłanie prejudycjalne

Skład orzekający

huitième chambre (Cour)

Sędzia sprawozdawca

Ó Caoimh

Rzecznik generalny

Kokott

Język(i) postępowania

  • polski

Język(i) opinii

    Informacja niedostępna