Domstolens Dom (Femte Afdeling) af 29. april 2004.

Finanzamt Offenbach am Main-Land mod Faxworld Vorgründungsgesellschaft Peter Hünninghausen und Wolfgang Klein GbR.

Anmodning om præjudiciel afgørelse: Bundesfinanzhof - Tyskland.

Anmodning om præjudiciel afgørelse - fortolkning af sjette momsdirektiv - ret til fradrag for moms betalt i tidligere led af et Vorgründungsgesellschaft (et selskab, som reguleres af borgerligretlige regler, og hvis selskabsformål er at tilvejebringe aktiver, der er nødvendige for den virksomhed, der skal udøves af et aktieselskab, der skal stiftes) - overdragelse mod vederlag af samtlige disse aktiver til aktieselskabet efter dettes stiftelse - afgiftsfritaget overdragelse, idet den pågældende medlemsstat har gjort brug af i sin valgmulighed (i henhold til sjette momsdirektivs artikel 5, stk. 8).

Sag C-137/02.


Til toppen af siden Sagens dokumenter
Dokument Dato Sagens parter Emne Curia EUR-Lex
Dom (EUT/EFT)
30/04/2004 Faxworld
Vis dokumenter i pdf-format
Dom
ECLI:EU:C:2004:267
29/04/2004 Faxworld
Vis teksten i EUR-Lex Vis teksten i Eur-Lex i to sprogudgaver
Dom (sammendrag)
ECLI:EU:C:2004:267
29/04/2004 Faxworld
Forslag til afgørelse
ECLI:EU:C:2003:589
23/10/2003 Faxworld
Vis teksten i EUR-Lex Vis teksten i Eur-Lex i to sprogudgaver
Anmodning (EUT/EFT)
13/07/2002 Faxworld
Vis dokumenter i pdf-format
Til toppen af siden Juridisk analyse af afgørelsen eller af sagen

Samling af Afgørelser

2004 I-05547

genstand

Præjudiciel ─ Bundesfinanzhof ─ fortolkning af Rådets sjette direktiv 77/388/EØF af 17. maj 1977 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter - Det fælles merværdiafgiftssystem: ensartet beregningsgrundlag ─ fradragsret for indgående moms betalt af et "Vorgründunggesellschaft" (et interessentskab, hvis virksomhed består i at forberede de nødvendige produktionsmidler for et aktieselskab, der skal stiftes) ─ overdragelse mod vederlag af alle disse midler efter stiftelsen af aktieselskabet ─ overdragelse ikke afgiftspligtig som følge af den pågældende medlemsstats brug af sin valgmulighed (i sjette direktivs artikel 5, stk. 8)

Systematisk oversigt

1.
B Det Europæiske Fællesskab (EØF/EF)
  B-10 Fiskale bestemmelser
    B-10.02 Harmonisering af skattelovgivningerne
      B-10.02.01 Merværdiafgift
        B-10.02.01.02 Anvendelsesområde
          B-10.02.01.02.03 Afgiftspligtige transaktioner
            B-10.02.01.02.03.01 Levering af varer
B Det Europæiske Fællesskab (EØF/EF)
  B-10 Fiskale bestemmelser
    B-10.02 Harmonisering af skattelovgivningerne
      B-10.02.01 Merværdiafgift
        B-10.02.01.02 Anvendelsesområde
          B-10.02.01.02.03 Afgiftspligtige transaktioner
            B-10.02.01.02.03.03 Levering af ydelser
B Det Europæiske Fællesskab (EØF/EF)
  B-10 Fiskale bestemmelser
    B-10.02 Harmonisering af skattelovgivningerne
      B-10.02.01 Merværdiafgift
        B-10.02.01.08 Fradag og tilbagebetaling
          B-10.02.01.08.01 Fradragsrettens indtræden og omfang


Henvisninger til retspraksis eller til lovgivning

I præmisserne henvises der til

Konklusion

Forslag til afgørelse


Datoer

Datoen for indgivelsen af det indledende processkrift

  • 12/04/2002

Datoen for forslaget til afgørelse

  • 23/10/2003

Datoen for retsmødet

Oplysningen er ikke tilgængelig

Datoen for afsigelsen

29/04/2004


Henvisninger

Offentliggørelse i EUT/EFT

Sagsanlæg: EUT C 169 fra 13.07.2002, s.15

Sagens parter

Faxworld

Retsvidenskabelige kommentarer

  1. Slawitsch, Barbara: Vorsteuerabzug einer Vorgründungsgesellschaft bei Umsetzung von Art. 5 Abs. 8 der 6. MwSt-Richtlinie, European Law Reporter 2004 p.226-227
  2. Lundström, Susann: EG-aktuellt på mervärdesskatteområdet. Avdragsrätt för förberedande verksamhet, Svensk Skattetidning 2004 p.350-352
  3. Van Kesteren, H.W.M.: Beslissingen in belastingzaken 2004 nº 286Analytiske data (procedure)

Det præjudicielle spørgsmål hidrører fra

Bundesfinanzhof - Tyskland

Emne

  • Fiskale bestemmelser
  • - Merværdiafgift

Nationale retsforskrifter, der henvises til

Umsatzsteuergesetz (UStG), Paragraphen 1 Abs. 1 und 1a, 2 Abs. 1, 15 Abs. 1 und 2 Aktiengesetz (AktG), Paragraph 41 Abs. 1

Internationale retsforskrifter, der henvises til

Oplysningen er ikke tilgængelig

Sagstype og sagens udfald

  • Præjudiciel forelæggelse

Dommerkollegium

cinquième chambre (Cour)

Refererende dommer

von Bahr

Generaladvokat

Jacobs

Processprog

  • tysk

Forslagets (forslagenes) originalsprog

  • engelsk