Domstolens dom (åttonde avdelningen) av den 19 december 2018

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - Antitrust och Coopservice Soc. coop. arl mot Azienda Socio-Sanitaria Territoriale della Vallecamonica - Sebino (ASST) m.fl.

Begäran om förhandsavgörande från Consiglio di Stato

Begäran om förhandsavgörande – Direktiv 2004/18/EG – Artikel 1.5 – Artikel 32.2 – Offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster – Ramavtal – Utvidgningsklausul som innebär att ramavtalet utsträcks till att omfatta andra upphandlande myndigheter – Öppenhetsprincipen och principen om likabehandling av de ekonomiska aktörerna – Avsaknad av fastställelse av kvantiteten med avseende på efterföljande offentliga kontrakt eller fastställelse med hänvisning till ordinarie behov för de upphandlande myndigheter som inte undertecknat ramavtalet – Förbud

Mål C-216/17


Gå till toppen av sidan Dokument i målet
Dokument Datum Parternas namn Ämnesområde Curia EUR-Lex
Dom (EUT)
01/02/2019 Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - Antitrust och Coopservice
Dom
ECLI:EU:C:2018:1034
19/12/2018 Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - Antitrust och Coopservice
Visa texten i EUR-Lex Visa texten i EUR-Lex på två språk
Dom i mål (Sammanfattning)
ECLI:EU:C:2018:1034
19/12/2018 Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - Antitrust och Coopservice
Förslag till avgörande
ECLI:EU:C:2018:797
03/10/2018 Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - Antitrust och Coopservice
Visa texten i EUR-Lex Visa texten i EUR-Lex på två språk
Ansökan (EUT)
04/08/2017 Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - Antitrust och Coopservice
Visa texten i pdf-format
Gå till toppen av sidan Rättslig analys av avgörandet eller av målet

Rättsfallssamlingen

publicerat i den elektroniska rättsfallssamlingen (Rättsfallssamlingens allmänna del)

Saken

Uppgift saknas

Systematisk klassificeringsindelning

1.
1 Europeiska unionens rättsordning
  1.05 Unionsrätt och nationell rätt
    1.05.02 Genomförandet av unionsrätten i den nationella rättsordningen
      1.05.02.00 Allmänt
4 Europeiska unionens inrikespolitik
  4.11 Tillnärmning av lagstiftning
    4.11.02 Offentlig upphandling
      4.11.02.02 Allmänna bestämmelser om offentlig upphandling
        4.11.02.02.02 Genomförande av upphandlingsförfaranden
          4.11.02.02.02.02 Förfaranden
            4.11.02.02.02.02.02 Typ av förfarande
4 Europeiska unionens inrikespolitik
  4.11 Tillnärmning av lagstiftning
    4.11.02 Offentlig upphandling
      4.11.02.01 Principerna för offentlig upphandling
        4.11.02.01.01 Likabehandling och insyn
4 Europeiska unionens inrikespolitik
  4.11 Tillnärmning av lagstiftning
    4.11.02 Offentlig upphandling
      4.11.02.02 Allmänna bestämmelser om offentlig upphandling
        4.11.02.02.02 Genomförande av upphandlingsförfaranden
          4.11.02.02.02.01 Definition av den upphandlande myndighetens behov
4 Europeiska unionens inrikespolitik
  4.11 Tillnärmning av lagstiftning
    4.11.02 Offentlig upphandling
      4.11.02.01 Principerna för offentlig upphandling
        4.11.02.01.01 Likabehandling och insyn
4 Europeiska unionens inrikespolitik
  4.11 Tillnärmning av lagstiftning
    4.11.02 Offentlig upphandling
      4.11.02.02 Allmänna bestämmelser om offentlig upphandling
        4.11.02.02.02 Genomförande av upphandlingsförfaranden
          4.11.02.02.02.02 Förfaranden
            4.11.02.02.02.02.02 Typ av förfarande


Hänvisningar till rättspraxis och lagstiftning

I domskälen hänvisas till

Domslut

Förslag till avgörande


Datum

Dag då ansökan ingavs

 • 24/04/2017

Dag för förslag till avgörande

 • 03/10/2018

Dag för förhandlingen

Uppgift saknas

Dag för meddelande av avgörandet

19/12/2018


Hänvisningar

Offentliggörande i EUT

Dom: EUT C 65, 18.02.2019, s.5.

Ansökan: EUT C 277, 21.08.2017, s.23.

Parternas namn

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - Antitrust och Coopservice

Kommentarer i doktrinen

 1. Pohar, Klemen: Obvezne sestavine okvirnega sporazuma v postopku javnega naročanja, Pravna praksa 2019 nº 3 p.27-28 (SL)
 2. Bittner, Ruth: Rahmenvereinbarung: „sekundäre“ AG und die Pflicht zur Angabe einer Höchstmenge, Zeitschrift für Vergaberecht und Beschaffungspraxis 2019 p.162-167 (DE)
 3. Ortner, Roderic: Anmerkung, Vergaberecht 2019 N° 3 p.359-369 (DE)
 4. Balshøj, Dorthe Kristensen: Rammeaftaler: Hvad er ordregivers retsstilling, når den højeste anslåede værdi af samtlige kontrakter er nået?, EU-ret & Menneskeret 2019 nº 3 p.38-49 (DA)
 5. Bassani, Vincent: Marchés publics - Accord-cadre, Europe 2019, Février nº 2, Comm. 79 (FR)
 6. Streng, Alfred: Målet C-216/17 : Coopservice : ramavtal och öppenhetsprincipen, Tidskrift Utgiven av Juridiska föreningen i Finland 2020 Vol. 1 p. 53-63 (SV)
 7. Risvig Hamer, Carina: The new future for framework agreements : Autorità (C-216/17) and Simonsen & Weel A/S (C-23/20), Public Procurement Law Review 2022 p. 203-213 (EN)Analytiska upplysningar om förfarandet

Begäran om förhandsavgörande kommer från

Consiglio di Stato - Italien

Ämnesområde

 • Etableringsfrihet
 • Frihet att tillhandahålla tjänster
 • Tillnärming av lagstiftning

Nationella bestämmelser som avses

Decreto legislativo n° 163/2006, art. 3, comma 13 et art. 59 Decreto legislativo n° 50/2016, art. 3 et art. 54

Libellé à effacer codice civile, art. 1388 et 1398 Decreto legislativo n° 163/2006, art. 3, comma 13 et art. 59 Decreto legislativo n° 50/2016, art. 3 et art. 54

Internationella bestämmelser som avses

Uppgift saknas

Förfarande och resultat

 • Begäran om förhandsavgörande

Dömande sammansättning

huitième chambre (Cour)

Referent

Šváby

Generaladvokat

Campos Sánchez-Bordona

Rättegångsspråk

 • italienska

Språk som förslaget till avgörande är avfattat på

  Uppgift saknas