Domstolens dom (tredje avdelningen) den 8 september 2005.

Europeiska kommissionen mot Konungariket Spanien.

Fördragsbrott - Direktiven 75/442/EEG och 91/156/EEG - Begreppet avfall - Direktiven 85/337/EEG och 97/11/EG - Bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt - Direktiv 80/68/EEG - Skydd för grundvatten mot förorening genom vissa farliga ämnen - Direktiv 80/778/EEG - Kvaliteten på vatten avsett att användas som dricksvatten.

Mål C-121/03.


Gå till toppen av sidan Dokument i målet
Dokument Datum Parternas namn Ämnesområde Curia EUR-Lex
Dom (EUT)
29/10/2005 kommissionen mot Spanien
Visa texten i pdf-format
Dom
ECLI:EU:C:2005:512
08/09/2005 kommissionen mot Spanien
Visa texten i EUR-Lex Visa texten i EUR-Lex på två språk
Dom i mål (Sammanfattning)
ECLI:EU:C:2005:512
08/09/2005 kommissionen mot Spanien
Förslag till avgörande
ECLI:EU:C:2005:309
26/05/2005 kommissionen mot Spanien
Visa texten i EUR-Lex Visa texten i EUR-Lex på två språk
Ansökan (EUT)
07/06/2003 kommissionen mot Spanien
Visa texten i pdf-format
Gå till toppen av sidan Rättslig analys av avgörandet eller av målet

Rättsfallssamlingen

2005 I-07569

Saken

Fördragsbrott ─ Underlåtenhet att i fråga om Baix Ter-området (provinsen Gerona) uppfylla visa skyldigheter avseende miljön, vilka följer av - artiklarna 4, 9 och 13 i direktiv 75/442/EEG om avfall, i dess ändrade lydelse enligt direktiv 91/156/EEG - artikel 2 och artikel 4.2 i direktiv 85/337/EEG om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt, i dess ursprungliga lydelse eller enligt dess lydelse enligt direktiv 97/11/EG - artikel 3 b, artikel 5.1 och artikel 7 i direktiv 80/68/EEG om skydd för grundvatten mot förorening genom vissa farliga ämnen, - artikel 7.6 tillsammans med punkt 20 i bilaga I avdelning C i rådets direktiv 80/778/EEG om kvaliteten på vatten avsett att användas som dricksvatten ─ Svinuppfödningsanläggningar inom Baix Ter-området (provinsen Gerona)

Systematisk klassificeringsindelning

1.
B Europeiska gemenskapen (EEG/EG)
  B-21 Miljö
B Europeiska gemenskapen (EEG/EG)
  B-21 Miljö
B Europeiska gemenskapen (EEG/EG)
  B-21 Miljö
B Europeiska gemenskapen (EEG/EG)
  B-21 Miljö


Hänvisningar till rättspraxis och lagstiftning

I domskälen hänvisas till

Domslut

Förslag till avgörande


Datum

Dag då ansökan ingavs

 • 19/03/2003

Dag för förslag till avgörande

 • 26/05/2005

Dag för förhandlingen

Uppgift saknas

Dag för meddelande av avgörandet

08/09/2005


Hänvisningar

Offentliggörande i EUT

Ansökan: EUT C 135, 07.06.2003, s.10.

Dom: EUT C 271, 29.10.2005, s.2.

Parternas namn

kommissionen mot Spanien

Kommentarer i doktrinen

 1. Zühlsdorff, Andreas: Abfall oder Nebenprodukt?, Agrar- und Umweltrecht 2005 p.357-359
 2. Naïm-Gesbert, Eric: Pollution de l'eau, Europe 2005 Novembre nº 392 p.24-26
 3. Van Rijswick, H.F.M.W.: Milieu en recht 2006 p.50-53Analytiska upplysningar om förfarandet

Begäran om förhandsavgörande kommer från

Uppgift saknas

Ämnesområde

 • Tillnärming av lagstiftning
 • Miljö
 • - Avfall
 • - Förorening

Nationella bestämmelser som avses

Uppgift saknas

Internationella bestämmelser som avses

Uppgift saknas

Förfarande och resultat

 • Talan om fördragsbrott : ogillande i sak
 • Talan om fördragsbrott : bifall

Dömande sammansättning

troisième chambre (Cour)

Referent

Puissochet

Generaladvokat

Stix-Hackl

Rättegångsspråk

 • spanska

Språk som förslaget till avgörande är avfattat på

 • tyska