Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 3. června 2021

Maďarsko v. Evropský parlament

Žaloba na neplatnost – Článek 7 odst. 1 SEU – Usnesení Evropského parlamentu o návrhu, který vybízí Radu Evropské unie, aby učinila zjištění, že existuje zřejmé nebezpečí závažného porušení hodnot, na nichž je Unie založena – Články 263 a 269 SFEU – Pravomoc Soudního dvora – Přípustnost žaloby – Napadnutelný akt – Článek 354 SFEU – Pravidla počítání hlasů v Parlamentu – Jednací řád Parlamentu – Článek 178 odst. 3 – Pojem ‚odevzdané hlasy‘ – Zdržení se hlasování – Zásady právní jistoty, rovného zacházení, demokracie a loajální spolupráce

Věc C-650/18


Na začátek stránky Dokumenty k věci
Dokument Datum Jména účastníků řízení Oblast Curia EUR-Lex
Rozsudek (Úř. věst.)
02/07/2021 Maďarsko v. Parlament
Rozsudek
ECLI:EU:C:2021:426
03/06/2021 Maďarsko v. Parlament
Text v databázi EUR-Lex Dvojjazyčné zobrazení textu v databázi EUR-Lex
Shrnutí
ECLI:EU:C:2021:426
03/06/2021 Maďarsko v. Parlament
Stanovisko
ECLI:EU:C:2020:985
03/12/2020 Maďarsko v. Parlament
Text v databázi EUR-Lex Dvojjazyčné zobrazení textu v databázi EUR-Lex
Usnesení
ECLI:EU:C:2019:438
14/05/2019 Maďarsko v. Parlament
Žaloba (Úř. věst.)
16/11/2018 Maďarsko v. Parlament
Na začátek stránky Právní analýza rozhodnutí nebo věci

Sbírka soudních rozhodnutí

dosud nezveřejněný(á)(é) (Sbírka rozhodnutí)

Předmět

Nedostupná informace

Přehled systematického třídění

1.
2 institucionální rámec Evropské unie
  2.01 Orgány
    2.01.01 Evropský parlament
3 Soudní agenda
  3.02 Žaloby na neplatnost
    3.02.00 Obecné
2 institucionální rámec Evropské unie
  2.01 Orgány
    2.01.01 Evropský parlament
3 Soudní agenda
  3.02 Žaloby na neplatnost
    3.02.01 akty napadnutelné žalobou na neplatnost
2 institucionální rámec Evropské unie
  2.01 Orgány
    2.01.01 Evropský parlament
3 Soudní agenda
  3.02 Žaloby na neplatnost
    3.02.01 akty napadnutelné žalobou na neplatnost
2 institucionální rámec Evropské unie
  2.01 Orgány
    2.01.01 Evropský parlament
3 Soudní agenda
  3.02 Žaloby na neplatnost
    3.02.00 Obecné
2 institucionální rámec Evropské unie
  2.01 Orgány
    2.01.01 Evropský parlament
7 Obecná a závěrečná ustanovení
  7.00 Obecné
2 institucionální rámec Evropské unie
  2.01 Orgány
    2.01.01 Evropský parlament
7 Obecná a závěrečná ustanovení
  7.00 Obecné


Citace judikatury nebo právních předpisů

Odůvodnění citující

Výrok

Stanovisko


Data

Datum podání návrhu na zahájení řízení

  • 17/10/2018

Datum stanoviska

  • 03/12/2020

Datum jednání

Nedostupná informace

Datum vyhlášení

03/06/2021


Odkazy

Vyhlášení v Úředním věstníku

Nedostupná informace

Jména účastníků řízení

Maďarsko v. Parlament

Komentáře právní nauky

Nedostupná informaceProcesní analytické údaje

Původ předběžné otázky

Nedostupná informace

Oblast

  • Ustanovení o orgánech

Uvedená ustanovení vnitrostátního práva

Nedostupná informace

Uvedená ustanovení mezinárodního práva

Nedostupná informace

Řízení a výsledek

  • Žaloby na neplatnost : zamítnutí ve věci samé

Soudní kolegium

grande chambre (Cour)

Soudce zpravodaj

Lycourgos

Generální advokát

Bobek

Jednací jazyk(y)

  • maďarština

Jazyk(y) stanoviska

  • francouzština