Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 11 maart 2015

Europäische Schule München tegen Silvana Oberto en Barbara O´Leary

Verzoek van het Bundesarbeitsgericht om een prejudiciële beslissing

Prejudiciële verwijzing – Statuut van de Europese scholen – Bevoegdheid van de kamer van beroep van de Europese scholen ter zake van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde duur tussen een Europese school en een niet door een lidstaat gedetacheerde of aangestelde docent

Gevoegde zaken C-464/13 en C-465/13


Bovenste deel van de pagina Stukken van de zaak
Document Datum Naam van de partijen Onderwerp Curia EUR-Lex Link
Conclusie
ECLI:EU:C:2014:2169
04/09/2014 Oberto en O’Leary
Verzoek (PB)
25/10/2013 Oberto en O’Leary
Arrest (Samenvatting)
ECLI:EU:C:2015:163
11/03/2015 Oberto en O’Leary
Arrest
ECLI:EU:C:2015:163
11/03/2015 Oberto en O’Leary
Arrest (PB)
17/04/2015 Oberto en O’Leary
Bovenste deel van de pagina Juridische analyse van de beslissing of van de zaak

Jurisprudentie

gepubliceerd in de digitale Jurisprudentie (Algemene Jurisprudentie)

Onderwerp

Verzoek om een prejudiciële beslissing – Bundesarbeitsgericht – Uitlegging van artikel 27, lid 2, van het Verdrag houdende het Statuut van de Europese scholen (PB 1994, L 212, blz. 3) – Uitsluitende bevoegdheid van de kamer van beroep voor alle geschillen betreffende de toepassing van dit verdrag op de daarin genoemde personen, met uitzondering van het administratief en het dienstpersoneel – Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, gesloten tussen de Europese school en een docent die niet in aangesteld of gedetacheerd door een lidstaat – Eventuele bevoegdheid van de rechterlijke instanties van een lidstaat voor een geschil inzake die overeenkomst

Systematisch overzicht

1.
3 Procedures voor het Hof
  3.04 Prejudiciële verwijzing
    3.04.02 Bevoegdheid van het Hof van Justitie
6 Buitenlands beleid
  6.07 Internationale overeenkomsten
    6.07.01 Onderscheiden bevoegdheden van de Unie en de Lidstaten
6 Buitenlands beleid
  6.07 Internationale overeenkomsten
    6.07.04 Gevolgen, draagwijdte en grenzen
6 Buitenlands beleid
  6.07 Internationale overeenkomsten
    6.07.04 Gevolgen, draagwijdte en grenzen
6 Buitenlands beleid
  6.07 Internationale overeenkomsten
    6.07.01 Onderscheiden bevoegdheden van de Unie en de Lidstaten
6 Buitenlands beleid
  6.07 Internationale overeenkomsten
    6.07.04 Gevolgen, draagwijdte en grenzen


Citaten uit rechtspraak of uit regelgeving

Rechtsoverwegingen waarin wordt geciteerd

Dictum

Conclusie


Datums

Datum van neerlegging van het stuk dat het geding inleidt

  • 27/08/2013

Datum van de conclusie

  • 04/09/2014

Datum van de terechtzitting

Informatie niet beschikbaar

Datum van de uitspraak

11/03/2015


Verwijzingen

Bekendmaking in het Publicatieblad

Arrest: PB C 146 van 04.05.2015, blz.2

Verzoek: PB C 336 van 16.11.2013, blz.7

Naam van de partijen

Oberto en O’Leary

Rechtsgeleerde noten

  1. Gruber, Joachim: Gibt es eine besondere Rechtsschutzgarantie für Bedienstete von EU-nahen internationalen Organisationen? Anmerkung zu den Schlussanträgen des Generalanwalts Paolo Mengozzi vom 4.9.2014 in den verbundenen Rs. C-464/13 und C-465/13 (Europäische Schule München gegen Oberto und gegen O'Leary): Recht der Arbeit 2015 p.56-58 (DE)
  2. Daniel, Élise: Convention portant statut des écoles européennes, Europe 2015 Mai Comm. nº 5 p.12-13 (FR)
  3. Gruber, Joachim: Intraeuropäische internationale Organisationen und eine Lücke im Recht der EU, Zeitschrift für europäisches Sozial- und Arbeitsrecht 2016 p.187-192 (DE)Analytische gegevens betreffende de procedure

Herkomst van de prejudiciële vraag

Bundesarbeitsgericht - Duitsland

Onderwerp

  • Onderwijs, beroepsopleiding en jeugd

Betrokken bepalingen van nationaal recht

Gerichtsverfassungsgesetz (GVG), Paragraph 20

Gerichtsverfassungsgesetz (GVG), Paragraph 20

Betrokken bepalingen van internationaal recht

Informatie niet beschikbaar

Procedure en resultaat

  • Prejudiciële verwijzing

Rechtsprekende formatie

quatrième chambre (Cour)

Rechter-rapporteur

Bay Larsen

Advocaat-generaal

Mengozzi

Procestaal/Procestalen

  • Duits

Taal/Talen van de conclusie

  • Frans