Beschikking van het Hof (Zevende kamer) van 15 oktober 2019

OH en ER tegen Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT)

Verzoeken van de Tribunal Superior de Justicia de Galicia om een prejudiciële beslissing

Prejudiciële verwijzing – Sociale politiek – Richtlijn 97/81/EG – Raamovereenkomst inzake deeltijdarbeid – Clausule 4 – Mannelijke en vrouwelijke werknemers – Beginsel van gelijke kansen en gelijke behandeling van mannen en vrouwen in arbeid en beroep – Richtlijn 2006/54/EG – Artikel 14, lid 1 – Werknemer in verticale cyclische deeltijdarbeid – Erkenning van anciënniteit – Berekeningswijze van de driejaarlijkse anciënniteitstoelage – Uitsluiting van niet-gewerkte tijdsvakken

Gevoegde zaken C-439/18 en C-472/18


Bovenste deel van de pagina Stukken van de zaak
Document Datum Naam van de partijen Onderwerp Curia EUR-Lex
Beschikking (PB)
24/01/2020 AEAT (Berekening van de anciënniteit van werknemers in verticale cyclische deeltijdarbeid)
Beschikking
ECLI:EU:C:2019:858
15/10/2019 AEAT (Berekening van de anciënniteit van werknemers in verticale cyclische deeltijdarbeid)
Tekst EUR-Lex Tekst EUR-Lex in twee talen
Beschikking (Informatie)
ECLI:EU:C:2019:858
15/10/2019 AEAT (Berekening van de anciënniteit van werknemers in verticale cyclische deeltijdarbeid)
Verzoek (PB)
28/09/2018 AEAT (Berekening van de anciënniteit van werknemers in verticale cyclische deeltijdarbeid)
Verzoek om een prejudiciële beslissing
02/07/2018 AEAT (Berekening van de anciënniteit van werknemers in verticale cyclische deeltijdarbeid)
Bovenste deel van de pagina Juridische analyse van de beslissing of van de zaak

Jurisprudentie

niet gepubliceerd (Algemene Jurisprudentie - Deel "Informatie over de niet gepubliceerde beslissingen")

Onderwerp

Informatie niet beschikbaar

Systematisch overzicht

1.
4 Binnenlands beleid van de Europese Unie
  4.14 Sociale politiek
    4.14.004
14 null
  14.084
14 null
  14.084
14 null
  14.08
4 Binnenlands beleid van de Europese Unie
  4.14 Sociale politiek
    4.14.01 Gelijkheid en non-discriminatie
      4.14.01.02 Gelijkheid van mannelijke en vrouwelijke werknemers


Citaten uit rechtspraak of uit regelgeving

Rechtsoverwegingen waarin wordt geciteerd

Dictum

Conclusie

Informatie niet beschikbaar


Datums

Datum van neerlegging van het stuk dat het geding inleidt

  • 02/07/2018

Datum van de conclusie

Informatie niet beschikbaar

Datum van de terechtzitting

Informatie niet beschikbaar

Datum van de uitspraak

15/10/2019


Verwijzingen

Bekendmaking in het Publicatieblad

Beschikking: PB C 45 van 10.02.2020, blz.10

Verzoek: PB C 373 van 15.10.2018, blz.5

Naam van de partijen

AEAT (Berekening van de anciënniteit van werknemers in verticale cyclische deeltijdarbeid)

Rechtsgeleerde noten

Informatie niet beschikbaarAnalytische gegevens betreffende de procedure

Herkomst van de prejudiciële vraag

Tribunal Superior de Justicia de Galicia - Spanje

Onderwerp

  • Sociaal beleid

Betrokken bepalingen van nationaal recht

Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres

Betrokken bepalingen van internationaal recht

Informatie niet beschikbaar

Procedure en resultaat

  • Prejudiciële verwijzing

Rechtsprekende formatie

septième chambre (Cour)

Rechter-rapporteur

Kumin

Advocaat-generaal

Kokott

Procestaal/Procestalen

  • Spaans

Taal/Talen van de conclusie

    Informatie niet beschikbaar