Adarco Invest
Sprawa C-629/13
Góra strony Dokumenty dotyczące sprawy
Góra strony Analiza prawna orzeczenia lub sprawy

Zbiór Orzeczeń

Informacja niedostępna

Przedmiot

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym – Sąd Okręgowy w Gliwicach – Wykładnia art. 49 i 54 TFUE oraz art. 1 dyrektywy 89/666/EWG: Jedenasta Dyrektywa Rady z dnia 21 grudnia 1989 r. dotycząca wymogów ujawniania informacji odnośnie do oddziałów utworzonych w państwie członkowskim przez niektóre rodzaje spółek podlegające prawu innego państwa (Dz.U. L 395, s. 36) – Likwidacja oddziału spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w innym państwie członkowskim – Obowiązek przeprowadzenia krajowego postępowania likwidacyjnego właściwego dla likwidacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – Brak takiego obowiązku w przypadku oddziału spółek krajowych – Uzasadnienie w związku z ochroną wierzycieli i pracowników – Ewentualne trudności w uzyskaniu informacji dotyczących spółki z siedziba w innym państwie po wykreśleniu jej oddziału z rejestru.

Plan klasyfikacji systematycznej

Informacja niedostępna


Cytaty z orzecznictwa lub prawodawstwa

Uzasadnienie

Sentencja

Informacja niedostępna

Opinia

Informacja niedostępna


Daty

Data złożenia dokumentu wszczynającego postępowanie

  • 02/12/2013

Data opinii

Informacja niedostępna

Data rozprawy

Informacja niedostępna

Data ogłoszenia

30/04/2014


Odesłania

Publikacja w Dzienniku Urzędowym

Wykreślenie: Dz.U. C 261 od 11.08.2014, str.20

Wniosek: Dz.U. C 71 od 08.03.2014, str.6

Oznaczenia stron

Adarco Invest

Komentarze doktryny

Informacja niedostępnaAnalityczne dane proceduralne

Pochodzenie pytania prejudycjalnego

Sąd Okręgowy w Gliwicach (Tribunal régional de Gliwice) - Polska

Dziedzina

  • Swoboda przedsiębiorczości

Relewantne przepisy prawa krajowego

Informacja niedostępna

Relewantne przepisy prawa międzynarodowego

Informacja niedostępna

Procedura i wynik

  • Odesłanie prejudycjalne

Skład orzekający

président de la Cour (Cour)

Sędzia sprawozdawca

Bonichot

Rzecznik generalny

Wathelet

Język(i) postępowania

  • polski

Język(i) opinii

    Informacja niedostępna