Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 8 mei 2013

Olaitan Ajoke Alarape en Olukayode Azeez Tijani tegen Secretary of State for the Home Department

Verzoek van het Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) London om een prejudiciële beslissing

Vrij verkeer van personen – Verordening (EEG) nr. 1612/68 – Artikel 12 – Echtgenoot die gescheiden is van staatsburger van lidstaat die in andere lidstaat heeft gewerkt – Meerderjarig kind dat zijn opleiding voortzet in gastlidstaat – Verblijfsrecht voor ouder die staatsburger van derde land is – Richtlijn 2004/38/EG – Artikelen 16 tot en met 18 – Duurzaam verblijfsrecht van familieleden van burger van de Unie die niet nationaliteit van lidstaat hebben – Legaal verblijf – Verblijf op basis van bedoeld artikel 12

Zaak C‑529/11


Bovenste deel van de pagina Stukken van de zaak
Document Datum Naam van de partijen Onderwerp Curia EUR-Lex
Arrest (PB)
18/07/2013 Alarape en Tijani
Zie pdf-documenten
Arrest
ECLI:EU:C:2013:290
08/05/2013 Alarape en Tijani
Tekst EUR-Lex Tekst EUR-Lex in twee talen
Arrest (Samenvatting)
ECLI:EU:C:2013:290
08/05/2013 Alarape en Tijani
Conclusie
ECLI:EU:C:2013:9
15/01/2013 Alarape en Tijani
Tekst EUR-Lex Tekst EUR-Lex in twee talen
Verzoek (PB)
02/12/2011 Alarape en Tijani
Bovenste deel van de pagina Juridische analyse van de beslissing of van de zaak

Jurisprudentie

gepubliceerd in de digitale Jurisprudentie (Algemene Jurisprudentie)

Onderwerp

Verzoek om een prejudiciële beslissing – Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) London – Uitlegging van artikel 12 van verordening (EEG) nr. 1612/68 van de Raad van 15 oktober 1968 betreffende het vrije verkeer van werknemers binnen de Gemeenschap (PB L 257, blz. 2) – Verblijfsrecht van een onderdaan van een derde land die het ouderlijk gezag heeft gehad over haar kind, dat ouder is dan 21 jaar en in het gastland studeert, na haar scheiding van een onderdaan van een andere lidstaat die zijn recht van vrij verkeer heeft uitgeoefend – Begrip „ouder die daadwerkelijk instaat voor de verzorging” van een kind – Beoordelingscriteria

Systematisch overzicht

1.
4 Binnenlands beleid van de Europese Unie
  4.04 Vrij verkeer van personen en diensten
    4.04.01 Werknemers
      4.04.01.004
04 null
  04.01 null
    04.01.004
04 null
  04.01 null
    04.01.00


Citaten uit rechtspraak of uit regelgeving

Rechtsoverwegingen waarin wordt geciteerd

Dictum

Conclusie


Datums

Datum van neerlegging van het stuk dat het geding inleidt

 • 17/10/2011

Datum van de conclusie

 • 15/01/2013

Datum van de terechtzitting

Informatie niet beschikbaar

Datum van de uitspraak

08/05/2013


Verwijzingen

Bekendmaking in het Publicatieblad

Verzoek: PB C 370 van 17.12.2011, blz.19

Arrest: PB C 225 van 03.08.2013, blz.13

Naam van de partijen

Alarape en Tijani

Rechtsgeleerde noten

 1. Morini, Claudia: Diritto di "soggiorno derivato" al genitore affidatario seil figlio maggiorenne ha bisogno di lui per gli studi. Senza requisiti economici la permanenza non rileva ai fini del via libera stabile, Guida al diritto 2013 nº 22 p.95-97 (IT)
 2. Bouveresse, Aude: Droit de séjour permanent. Les périodes de séjour effectuées au titre d'un droit de séjour dérivé d'un travailleur migrant ne peuvent être considérées comme un séjour légal aux fins d'acquisition d'un droit de séjour permanent sans que les conditions édictées par la directive 2004/38/CE ne soient remplies, Europe 2013 Juillet Comm. nº 7 p.24-25 (FR)
 3. Mok, M.R.: Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2013 nº 459 (NL)
 4. Schrauwen, Annette: Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2013 (Ed. Ars Aequi Libri - Nijmegen) 2013 p.174-176 (NL)Analytische gegevens betreffende de procedure

Herkomst van de prejudiciële vraag

Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) London - Verenigd Koninkrijk

Onderwerp

 • Burgerschap van de Unie
 • - Recht van toegang en verblijf
 • Vrij verkeer van werknemers

Betrokken bepalingen van nationaal recht

Immigration (European Economic Area) Regulations 2006, regulation 15

Immigration (European Economic Area) Regulations 2006, regulations 10, 15(1)(b), 15(1)(f)

Betrokken bepalingen van internationaal recht

Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (04/11/1950), art. 8

Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (04/11/1950), art. 8

Procedure en resultaat

 • Prejudiciële verwijzing

Rechtsprekende formatie

deuxième chambre (Cour)

Rechter-rapporteur

Silva de Lapuerta

Advocaat-generaal

Bot

Procestaal/Procestalen

 • Engels

Taal/Talen van de conclusie

 • Frans