Определение на председателя на големия състав на Съда от 10 юли 2019 г.

Европейска комисия срещу Кралство Испания

Дело C-569/17


Нагоре Документи по делото
Документ Дата Име/наименование на страните Област Curia EUR-Lex
Заличаване (ОВ)
20/12/2019 Комисия/Испания (член 260, параграф 3 ДФЕС — Ипотечен кредит)
Определение
ECLI:EU:C:2019:654
10/07/2019 Комисия/Испания (член 260, параграф 3 ДФЕС — Ипотечен кредит)
Текст EUR-Lex Двуезичен текст EUR-Lex
Заключение
ECLI:EU:C:2019:271
28/03/2019 Комисия/Испания (член 260, параграф 3 ДФЕС — Ипотечен кредит)
Текст EUR-Lex Двуезичен текст EUR-Lex
Искова молба / Жалба (ОВ)
03/11/2017 Комисия/Испания (член 260, параграф 3 ДФЕС — Ипотечен кредит)
Вж. pdf документи
Нагоре Юридически анализ на решението или на делото

Сборник съдебна практика

Няма информация

Предмет

Няма информация

Систематично класифициране

Няма информация


Цитати от законодателството или от съдебната практика

Мотиви, цитиращи

Няма информация

Диспозитив

Няма информация

Заключение


Дати

Дата на подаване на документа за образуване на производството

  • 27/09/2017

Дата на заключението

  • 28/03/2019

Дата на съдебното заседание

Няма информация

Дата на обявяването

10/07/2019


Библиографски справки

Публикуване в Официален вестник

Заличаване: ОВ C 19 20.01.2020 г., стр.38

Искане: ОВ C 392 20.11.2017 г., стр.17

Име/наименование на страните

Комисия/Испания (член 260, параграф 3 ДФЕС — Ипотечен кредит)

Коментари в доктрината

Няма информацияАналитични данни за производството

Произход на преюдициалното запитване

Няма информация

Област

  • Защита на потребителите

Посочени разпоредби на националното право

Няма информация

Посочени разпоредби на международното право

Няма информация

Производство и изход

  • Иск за установяване на неизпълнение на задължения

Съдебен състав

grande chambre (Cour)

Съдия докладчик

Biltgen

Генерален адвокат

Танчев

Език/ци на производството

  • испански

Език/ци на заключението

    Няма информация