Postanowienie Trybunału (szósta izba) z dnia 17 lutego 2016 r.

Shoe Branding Europe BVBA przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM)

Odwołanie – Wspólnotowy znak towarowy – Rozporządzenie (WE) nr 207/2009 – Artykuł 65 – Znak pozycyjny – Dwa równoległe paski na bocznej części buta – Sprzeciw właściciela graficznych wspólnotowych i krajowych znaków towarowych i międzynarodowej rejestracji przedstawiającej trzy równoległe paski umieszczone na obuwiu i odzieży – Oddalenie sprzeciwu

Sprawa C-396/15 PGóra strony Dokumenty dotyczące sprawy
Dokument Data Oznaczenia stron Dziedzina Curia EUR-Lex
Skarga (Dz.U.)
18/03/2016 Shoe Branding Europe przeciwko adidas
Zobacz dokumenty pdf
Postanowienie
ECLI:EU:C:2016:95
17/02/2016 Shoe Branding Europe przeciwko adidas
Postanowienie (Informacja)
ECLI:EU:C:2016:95
17/02/2016 Shoe Branding Europe przeciwko adidas
Góra strony Analiza prawna orzeczenia lub sprawy

Zbiór Orzeczeń

dotychczas nieopublikowany(-na, -ne) (Zbiór ogólny - Część "Informacje dotyczące orzeczeń niepublikowanych")

Przedmiot

Informacja niedostępna

Plan klasyfikacji systematycznej

1.
3 Spory sądowe
  3.10 Odwołanie
    3.10.02 Właściwość do rozpoznania odwołania
      3.10.02.01 Wyłączenie kwestii faktycznych
        3.10.02.01.01 Błędna ocena okoliczności faktycznych i dowodów
          3.10.02.01.01.00 Zagadnienia ogólne
4 Polityka wewnętrzna Unii Europejskiej
  4.11 Zbliżenie ustawodawstw
    4.11.03 Znak towarowy Unii Europejskiej
      4.11.03.02 Względne podstawy odmowy rejestracji
        4.11.03.02.02 Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w odniesieniu do wcześniejszego znaku towarowego
          4.11.03.02.02.03 Podobieństwo między znakami towarowymi
4 Polityka wewnętrzna Unii Europejskiej
  4.11 Zbliżenie ustawodawstw
    4.11.03 Znak towarowy Unii Europejskiej
      4.11.03.04 Postępowanie i sprawy sporne
        4.11.03.04.03 Postępowanie odwoławcze
          4.11.03.04.03.02 Skarga do sądu Unii


Cytaty z orzecznictwa lub prawodawstwa

Uzasadnienie

Sentencja

Opinia

Informacja niedostępna


Daty

Data złożenia dokumentu wszczynającego postępowanie

 • 20/07/2015

Data opinii

Informacja niedostępna

Data rozprawy

Informacja niedostępna

Data ogłoszenia

17/02/2016


Odesłania

Publikacja w Dzienniku Urzędowym

Postanowienie: Dz.U. C 118 od 04.04.2016, str.2

Wniosek: Dz.U. C 118 od 04.04.2016, str.2

Oznaczenia stron

Shoe Branding Europe przeciwko adidas

Komentarze doktryny

 1. Bösling, Thies: EuGH: Verwechslungsgefahr bei zwei und drei parallel verlaufenden Streifen, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht PRAX 2016 Heft 6 p.123 (DE)
 2. Rajanayagam, Luxmi: adidas’ three stripes strip away competition, Journal of Intellectual Property Law and Practice 2016 p.401-403 (EN)
 3. Roset, Sébastien: Adidas et Coca Cola : appréciation casuistique du critère distinctif entre marques concurrentes, Europe 2016 Avril Comm. nº 4 p.34 (FR)
 4. Terlitza, Bernd: ÖBl-LS 2016/12: EuGH 17.2.2016, C-396/15 P, Österreichische Blätter für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht 2016 p.111-112 (DE)Analityczne dane proceduralne

Pochodzenie pytania prejudycjalnego

Informacja niedostępna

Dziedzina

 • Własność intelektualna, przemysłowa i handlowa
 • - Znaki towarowe

Relewantne przepisy prawa krajowego

Informacja niedostępna

Relewantne przepisy prawa międzynarodowego

Informacja niedostępna

Procedura i wynik

 • Skarga o stwierdzenie nieważności
 • Odwołanie : oddalenie z powodu niedopuszczalności
 • Odwołanie : oddalenie co do istoty

Skład orzekający

sixième chambre (Cour)

Sędzia sprawozdawca

Rodin

Rzecznik generalny

Wahl

Język(i) postępowania

 • angielski

Język(i) opinii

  Informacja niedostępna